2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Música com a Art Interdisciplinària (2010)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Coneix amb solvència les principals característiques, conceptes i àmbits de la activitat musical i la seva dimensió interdisciplinària
  AC2 Maneja amb rigor de les diferents metodologies i eines d'anàlisi del fet sonor
  AC3 Coneix els estils artístics i el seu paral.lelisme amb la història de la música i el seu entroncament en les arts que mantenen una relació privilegiada amb ella.
  AC4 Coneix i controla la gestió econòmica i empresarial de qualsevol projecte artístic-musical de la societat contemporània
  AC5 Assimila i aplica els processos de conservació, catalogació, edició i difusió de les arts musicals en tot tipus de suports
  AC6 Reconeix el valor de les manifestacions artístiques populars que integren el panorama actual, les seves particularitats, problemàtica i projecció social
  AC7 Té capacitat per elaborar informes crítics i emetre judicis valoratius dels productes artístics interdisciplinaris en mitjans de comunicació de masses
  AC8 Té capacitat d'aplicació dels coneixements adquirits en la preservació i difusió del patrimoni musical escrit i oral especialment en el seu vessant multidisciplinari
  AC9 Té capacitat per utilitzar mètodes actualitzats d'altres disciplines humanístiques i socials, com ara, la filosofia, la sociologia, l'antropologia, la història, l'escenografia o el disseny artístic com a eines auxiliars
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  BC7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  BC8 Gestionar projectes tècnics o professionals.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.