2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Relaciones Euromediterráneas (2011)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Gestionar organitzacions no governamentals
  AC2 Dissenyar i avaluar projectes de cooperació
  AC3 Orientar i controlar situacions de conflicte en processos de presa de decisions i negociació en entorns de diversitat cultural
  AC4 Aportar solucions adequades i raonades a problemàtiques generades per contextos multiculturals i multilingüístics a nivell micro i macro
  AC5 Realitzar anàlisis tècniques i científiques per als punts claus de l'actualitat en tota l'àrea
  AC6 Comprendre de la complexitat social, política i històrica de la zona Euromed
  Profesionalizador
  AP1 Solucionar problemàtiques sorgides d'entorns interculturals com en la cooperació internacional.
  AP2 Desenvolupar projectes i programar activitats per a la consecució dels objectius proposats
  AP3 Programar plans d'actuació en funció dels objectius proposats
  AP4 Cooperar en equip de manera eficient per a la consecució d'objectius comuns
  Investigador
  AR1 Planificar recerca amb aproximacions multidisciplinàries
  AR2 Gestionar fonts d'informació per al contrast d'una hipòtesi
  AR3 Temporitzar l'execució d'un projecte de recerca
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Aprender a aprender.
  BC2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
  BC4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  BC5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  BC6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  BC7 Tener sensibilidad en temas medioambientales
  BC8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales.
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  CC2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  CC3 Gestionar la información y el conocimiento.
  CC4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  CC5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  CC6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.