2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Relacions Euromediterrànies (2011)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Gestionar organitzacions no governamentals
  AC2 Dissenyar i avaluar projectes de cooperació
  AC3 Orientar i controlar situacions de conflicte en processos de presa de decisions i negociació en entorns de diversitat cultural
  AC4 Aportar solucions adequades i raonades a problemàtiques generades per contextos multiculturals i multilingüístics a nivell micro i macro
  AC5 Realitzar anàlisis tècniques i científiques per als punts claus de l'actualitat en tota l'àrea
  AC6 Comprendre de la complexitat social, política i històrica de la zona Euromed
  Professionalitzador
  AP1 Solucionar problemàtiques sorgides d'entorns interculturals com en la cooperació internacional.
  AP2 Desenvolupar projectes i programar activitats per a la consecució dels objectius proposats
  AP3 Programar plans d'actuació en funció dels objectius proposats
  AP4 Cooperar en equip de manera eficient per a la consecució d'objectius comuns
  Recerca
  AR1 Planificar recerca amb aproximacions multidisciplinàries
  AR2 Gestionar fonts d'informació per al contrast d'una hipòtesi
  AR3 Temporitzar l'execució d'un projecte de recerca
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre. Facilitar la integració en entorns multiculturals i multilingüístics
  BC2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp la cooperació en l'àmbit Mediterrani, referent a sistemes socials, mediambientals, culturals
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant dots d'innovació, especialment en situacions de conflicte en contextos de presa de decisions
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  BC5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida en entorns multiculturals i multilingüístics
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  BC7 Ser sensibilitzat en temes mediambientals en relació amb la gestió mediambiental i l'aplicació de polítiques enfocades al turisme
  BC8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.