2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (2012)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Aprendre els conceptes teòrics i metodològics relacionats amb la comunicació estratègica per a partits polítics, empreses, institucions i organitzacions en la societat del risc, tant per a la seva aplicació professional com d'investigació
  AC2 Identificar i interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius de partits polítics, les empreses, institucions i organitzacions en la societat del risc
  AC3 Analitzar i avaluar l'impacte de l'entorn econòmic, polític, social i mediàtic, així com de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la societat del risc, i la seva relació i aplicació en la comunicació estratègica
  AC4 Crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaces, correctes i atractives pels diferents tipus d'empreses, institucions, organitzacions o partits polítics, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació estratègica de comunicació en entorns canviants
  AC5 Desenvolupar treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'alt nivell i exigència, dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utiliza per elaborar projectes científics i professionals
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos en contexts multidisciplinars relacionats amb el camp de la comunicació estratègica.
  BC3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
  BC7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  BC8 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.