2017_18
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Letras
A A 
castellano 
Comunicación Estratégica en la sociedad del riesgo (2012)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Aprendre els conceptes teòrics i metodològics relacionats amb la comunicació estratègica per a partits polítics, empreses, institucions i organitzacions en la societat del risc, tant per a la seva aplicació professional com d'investigació
  AC2 Identificar i interpretar els processos i els fenòmens informatius i comunicatius de partits polítics, les empreses, institucions i organitzacions en la societat del risc
  AC3 Analitzar i avaluar l'impacte de l'entorn econòmic, polític, social i mediàtic, així com de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la societat del risc, i la seva relació i aplicació en la comunicació estratègica
  AC4 Crear i desenvolupar estratègies de comunicació que siguin eficaces, correctes i atractives pels diferents tipus d'empreses, institucions, organitzacions o partits polítics, així com dominar els conceptes i tècniques de planificació estratègica de comunicació en entorns canviants
  AC5 Desenvolupar treballs d'investigació, anàlisi i planificació de comunicació d'alt nivell i exigència, dominant el llenguatge, els processos i la metodologia que s'utiliza per elaborar projectes científics i professionals
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Aprender a aprender.
  BC2 Resolver problemas complejos de forma efectiva.
  BC3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación.
  BC4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  BC5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida
  BC6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  BC7 Tener sensibilidad en temas medioambientales
  BC8 Gestionar proyectos técnicos o profesionales.
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  CC2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  CC3 Gestionar la información y el conocimiento.
  CC4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  CC5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  CC6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.