2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Patrimoni Artístic i Cooperació Cultural (2012)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Identificar les tendències actuals en quant a la prevenció, conservació i restauració del patrimoni a nivell nacional i internacional
  AC2 Identificar els aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural i artístic
  AC3 Aplicar els criteris utilitzats per la difusió i investigació del Patrimoni Artístic
  AC4 Analitzar les polítiques de conservació i restauració nacionals i internacionals, així com les lleis i normes per a la seva aplicació en l'exercici professional
  AC5 Adquirir la capacitat per desenvolupar projectes d'investigació, científics, tècnics i analítics encaminats a la conservació del patrimoni històric artístic
  AC6 Utilitzar els instruments i mètodes d'examen dels béns culturals
  AC7 Saber aplicar les tècniques més avançades en la conservació, restauració, catalogació, organització i gestió d'arxius i digitalització
  AC8 Interpretar les obres d'art en el seu context històric i artístic
  AC9 Desenvolupar una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals valorant la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides
  AC10 Utilitzar les diferents metodologies d'investigació sobre el patrimoni arquitectònic, escultòric, pictòric, fotogràfic i cinematogràfic de l'Arc Mediterrani y Amèrica Llatina
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Resoldre problemes complexos en contexts multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
  BC7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  BC8 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.