2017_18
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Artistic heritage and Cultural Cooperation (2012)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Identificar les tendències actuals en quant a la prevenció, conservació i restauració del patrimoni a nivell nacional i internacional
  AC2 Identificar els aspectes teòrics que intervenen en la conceptualització del patrimoni cultural i artístic
  AC3 Aplicar els criteris utilitzats per la difusió i investigació del Patrimoni Artístic
  AC4 Analitzar les polítiques de conservació i restauració nacionals i internacionals, així com les lleis i normes per a la seva aplicació en l'exercici professional
  AC5 Adquirir la capacitat per desenvolupar projectes d'investigació, científics, tècnics i analítics encaminats a la conservació del patrimoni històric artístic
  AC6 Utilitzar els instruments i mètodes d'examen dels béns culturals
  AC7 Saber aplicar les tècniques més avançades en la conservació, restauració, catalogació, organització i gestió d'arxius i digitalització
  AC8 Interpretar les obres d'art en el seu context històric i artístic
  AC9 Desenvolupar una actitud oberta, respectuosa i crítica cap a la diversitat d'expressions artístiques i culturals valorant la importància del diàleg intercultural i la realització d'experiències artístiques compartides
  AC10 Utilitzar les diferents metodologies d'investigació sobre el patrimoni arquitectònic, escultòric, pictòric, fotogràfic i cinematogràfic de l'Arc Mediterrani y Amèrica Llatina
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Learning to learn
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  BC7 Sensitivity to environmental issues
  BC8 Management of complex technical or professional projects
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  CC2 Be advanced users of the information and communication technologies
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  CC6 Be able to define and develop their academic and professional project