2018_19
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Urban Anthropology, Migrations and Social Intervention (2013)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Common
  AC1 Reconèixer la epistemologia, la història de les escoles de pensament i les aproximacions teòriques i metodològiques sobre les ciutats, la construcció de la ciutadania i els sistemes urbans, així com els principals dominis analítics i temàtics de l'etnografia urbana, tant pel que fa al treball de diagnòstic i intervenció com a recerca bàsica
  AC2 Estudiar els nous moviments socials i religiosos, tenint especialment en compte processos polítics i religiosos d'ordre global/transnacional i dinàmiques de conflicte social, polític i religiós en ebullició constant, incorporant l'esperit crític i la capacitat d'observació i anàlisi requerides
  AC3 Identificar i avaluar les conseqüències de les transformacions i dinàmiques plurals i fluctuants de les ciutats contemporànies, tal com s'expressen en els àmbits urbanístic, patrimonial-turístic, lúdic i del gènere i la forma en que articulen noves formes d'expressió i interacció en els espais urbans
  AC4 Reconèixer els principals problemes que afecten els processos de transformació social a partir del fet migratori i la ciutadania, prenent en consideració els tres actors principals en el desenvolupament de les polítiques socials: l'administració, la societat civil organitzada i els operadors internacionals
  AC5 Utilitzar les habilitats metodològiques i coneixements especialitzats en tècniques d'investigació i intervenció que permetin l'estudi de la complexitat de les problemàtiques dels entorns metropolitans, els processos migratoris i la multiculturalitat, així com l'elaboració de projectes de recerca bàsica o aplicada per analitzar i assessorar sobre les fonts del problema i com abordar-los
  AC6 Dominar la literatura en matèria d'estudis migratoris (des de diferents aproximacions disciplinars), així com la capacitat per documentar-se i per interpretar les polítiques migratòries i la incidència de les ciències socials en el seu desenvolupament
  AC7 Dissenyar projectes vinculats amb els processos migratoris, així com projectes multidisciplinaris on s'articulin els diferents rols dels àmbits professionals implicats en l'estudi i intervenció sobre les migracions
  AC8 Dissenyar, implementar i avaluar els plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades
  AC9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
  AC10 Utilitzar la mediació com estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes i desenvolupar estratègies de prevenció del risc derivat de l'exercici professional
  AC11 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Learning to learn
  BC2 Effective solutions to complex problems
  BC3 Critical, logical and creative thinking, and an ability to innovate
  BC4 Autonomy, responsibility and initiative
  BC5 Teamwork, collaboration and sharing of responsibility
  BC6 Clear and effective communication of information, ideas, problems and solutions in public or a specific technical field
  BC7 Sensitivity to environmental issues
  BC8 Management of complex technical or professional projects
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  CC2 Be advanced users of the information and communication technologies
  CC3 Be able to manage information and knowledge
  CC4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  CC5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  CC6 Be able to define and develop their academic and professional project