2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (2013)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Reconèixer la epistemologia, la història de les escoles de pensament i les aproximacions teòriques i metodològiques sobre les ciutats, la construcció de la ciutadania i els sistemes urbans, així com els principals dominis analítics i temàtics de l'etnografia urbana, tant pel que fa al treball de diagnòstic i intervenció com a recerca bàsica
  AC2 Estudiar els nous moviments socials i religiosos, tenint especialment en compte processos polítics i religiosos d'ordre global/transnacional i dinàmiques de conflicte social, polític i religiós en ebullició constant, incorporant l'esperit crític i la capacitat d'observació i anàlisi requerides
  AC3 Identificar i avaluar les conseqüències de les transformacions i dinàmiques plurals i fluctuants de les ciutats contemporànies, tal com s'expressen en els àmbits urbanístic, patrimonial-turístic, lúdic i del gènere i la forma en que articulen noves formes d'expressió i interacció en els espais urbans
  AC4 Reconèixer els principals problemes que afecten els processos de transformació social a partir del fet migratori i la ciutadania, prenent en consideració els tres actors principals en el desenvolupament de les polítiques socials: l'administració, la societat civil organitzada i els operadors internacionals
  AC5 Utilitzar les habilitats metodològiques i coneixements especialitzats en tècniques d'investigació i intervenció que permetin l'estudi de la complexitat de les problemàtiques dels entorns metropolitans, els processos migratoris i la multiculturalitat, així com l'elaboració de projectes de recerca bàsica o aplicada per analitzar i assessorar sobre les fonts del problema i com abordar-los
  AC6 Dominar la literatura en matèria d'estudis migratoris (des de diferents aproximacions disciplinars), així com la capacitat per documentar-se i per interpretar les polítiques migratòries i la incidència de les ciències socials en el seu desenvolupament
  AC7 Dissenyar projectes vinculats amb els processos migratoris, així com projectes multidisciplinaris on s'articulin els diferents rols dels àmbits professionals implicats en l'estudi i intervenció sobre les migracions
  AC8 Dissenyar, implementar i avaluar els plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades
  AC9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
  AC10 Utilitzar la mediació com estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes i desenvolupar estratègies de prevenció del risc derivat de l'exercici professional
  AC11 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Resoldre problemes complexos en contexts multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi.
  BC2 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  BC3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC4 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC5 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbit tècnic concret.
  BC6 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  BC7 Gestionar projectes tècnics i d'investigació o innovació.
  BC8 CT1. Desenvolupar l’autonomia suficient per a treballar en projectes d’investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.
  BC9 CT2. Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  BC10 CT3. Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  BC11 CT4. Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
  BC12 CT5. Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d’audiències.
  BC13 CT6. Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.
  BC14 CT7. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.