2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Antropologia Mèdica i Salut Global (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Dominar, avaluar i utilitzar críticament les fonts i la literatura científica avançada sobre els camps especialitzats del màster de l'Antropologia Mèdica i Salut Global.
  A2 Dominar i utilitzar de manera avançada els sistemes d'informació i documentació científica relacionats amb les ciències de la salut, la història de la ciència, l'antropologia mèdica, salut global i els camps relacionats amb els processos de salut, malaltia i atenció, per aconseguir un major rigor i eficiència en la tasca investigadora.
  A3 Dominar i saber utilitzar les eines tècniques i metodològiques avançades emprades actualment en investigació bàsica i aplicada en antropologia mèdica, salut global i altres camps relacionats amb els processos de salut, malaltia i atenció per aplicar-los correctament en el context de les investigacions sobre aspectes socials i culturals de la salut.
  A4 Distingir i saber utilitzar els diferents subgèneres d'escriptura etnogràfica i escriptura biomèdica i aplicar-los a la investigació en antropologia mèdica i en salut global, per poder comunicar els resultats dels projectes i investigacions en els diferents contextos que sigui necessari.
  A5 Dissenyar projectes d'investigació avançats, en base a les diferents metodologies i tipologies de projectes d'investigació en el camp de l'antropologia mèdica i salut global.
  A6 Identificar les qüestions ètiques en els projectes d'investigació per implementar solucions que permetin disminuir les inequitats en salut.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
  B6 Escriure textos acadèmics crítics (articles científics, informes de recerca, programes) en el camp de l'antropologia mèdica.
  B8 Dissenyar i dur a terme una investigació (teòrica i/o empírica) al camp de l'antropologia mèdica.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.