2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Traducció Professional Anglès-Espanyol (2015)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Identificar el paper social del traductor i integrar i aplicar a la pràctica de l'exercici professional les normes ètiques de la seva professió
  A2 Negociar amb el client i gestionar els ritmes de treball, estrès, ingressos i costos així com la formació contínua
  A3 Produir i presentar una traducció d'acord amb les instruccions del client
  A4 Produir una traducció d'acord amb les convencions i estàndards retòrics propis del gènere textual a què pertanyen en anglès i espanyol
  A5 Identificar i transferir variacions lingüístiques, elements culturals i trets pragmàtics en textos en anglès i espanyol així com reconèixer la seva funció i significat
  A6 Descriure i autoavaluar els propis problemes de comprensió en anglès i espanyol i aplicar estratègies per resoldre'ls
  A7 Identificar les necessitats pròpies d'informació i documentació i desenvolupar estratègies per a la recerca documental i terminològica
  A8 Elaborar esborranys, reformular, reestructurar, sintetitzar i posteditar de forma efectiva en llengua anglesa i espanyola
  A9 Integrar i utilitzar de manera efectiva una sèrie de programes d'assistència en traducció, correcció, postedició, terminologia, maquetació, recerca documental (per exemple, els processadors de text, correctors ortogràfics i gramaticals, Internet, memòries de traducció, bases de dades terminològiques, programes de reconeixement de veu)
  A10 Preparar i produir una traducció en diferents formats i per a diferents suports / mitjans tècnics
  A11 Familiaritzar-se i adaptar-se a les noves eines de traducció multimèdia i audiovisual i de memòries de traducció i traducció automàtica
  A12 Crear i gestionar bases de dades i arxius per a la seva explotació en l'àmbit de la traducció i l'assessoria lingüística
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb l'activitat professional de la traducció
  No B3
  B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  B4 Treballar en equip de forma col•laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
  B5 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  No B7
  No B8
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 No Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C1 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C2 Gestionar la informació i el coneixement.
  C3 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C4 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C5 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.