2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera (2015)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Dominar les teories de l'adquisició de llengües estrangeres y els fonaments pedagògics i psicològics d'aquestes teories, com també els principis metodològics i les aplicacions més adequades per a optimitzar l'aprenenttage d'una llengua estrangera.
  A2 Descriure i interpretar el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol i donar-los un tractament didàctic adequat.
  A3 Estructurar el procés d'aprenentatge segons un model comunicatiu, basat en l'acció d'acord amb les orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les llenges, del Consell d'Europa.
  A4 Planificar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge d'acord amb el context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i el component afectiu.
  A5 Exposar amb domini i de forma adequada els coneixements sobre l'espanyol LE de manera escrita, oral o per entorns multimèdia diversos
  A6 Introduir la multiculturalitat i la diversitat lingüística com a eina enriquidora i complementària en l'ensenyament de la llengua.
  A7 Gestionar la classe de manera adequada i adoptar diferents rols (transmissor, facilitador, mediador) en funció de les necessitats dels estudiants.
  A8 Dissenyar i dur a terme una investigació rellevant en l'àrea de l'ensenyament d'E/LE basada en els diferents mètodes d'investigació quantitativa i qualitativa i implementar els resultatsde d'aquesta investigació a l'aula.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, a la vanguardia del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.