2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Arts
A A 
english 
Teaching Languages: Spanish as a Foreign Language (2015)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Dominar les teories de l'adquisició de llengües estrangeres y els fonaments pedagògics i psicològics d'aquestes teories, com també els principis metodològics i les aplicacions més adequades per a optimitzar l'aprenenttage d'una llengua estrangera.
  A2 Descriure i interpretar el funcionament dels sistemes formal i funcional de l'espanyol i donar-los un tractament didàctic adequat.
  A3 Estructurar el procés d'aprenentatge segons un model comunicatiu, basat en l'acció d'acord amb les orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les llenges, del Consell d'Europa.
  A4 Planificar i avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge d'acord amb el context d'ensenyament, el currículum, l'enfocament metodològic i el component afectiu.
  A5 Exposar amb domini i de forma adequada els coneixements sobre l'espanyol LE de manera escrita, oral o per entorns multimèdia diversos
  A6 Introduir la multiculturalitat i la diversitat lingüística com a eina enriquidora i complementària en l'ensenyament de la llengua.
  A7 Gestionar la classe de manera adequada i adoptar diferents rols (transmissor, facilitador, mediador) en funció de les necessitats dels estudiants.
  A8 Dissenyar i dur a terme una investigació rellevant en l'àrea de l'ensenyament d'E/LE basada en els diferents mètodes d'investigació quantitativa i qualitativa i implementar els resultatsde d'aquesta investigació a l'aula.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el camp d'estudi
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, a la vanguardia del camp d'estudi, en un context d'investigació.
  B4 Autonomy, responsibility and initiative
  B5 Sensibilització en temes mediambientals.
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Have an intermediate mastery of a foreign language, preferably English
  C2 Be advanced users of the information and communication technologies
  C3 Be able to manage information and knowledge
  C4 Be able to express themselves correctly both orally and in writing in one of the two official languages of the URV
  C5 Be committed to ethics and social responsibility as citizens and professionals
  C6 Be able to define and develop their academic and professional project