2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
Recerca Avançada en Estudis Humanístics (2019)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Dominar els problemes epistemològics comuns a la recerca en ciències humanes, així com reconèixer i utilitzar els models teòrics propis de les disciplines que configuren aquest àmbit.
  A2 Dominar les eines de recerca pròpies de les ciències humanes i ser capaç d'aplicar, en un registre corresponent a un postgrau, les metodologies específiques de les diverses disciplines d'aquest àmbit científic.
  A3 Dissenyar, desenvolupar i gestionar projectes de recerca bàsica i aplicada en ciències humanes.
  A4 Identificar problemes i línies de recerca amb potencial de desenvolupament i explorar noves estratègies en l'àmbit de les ciències humanes, adoptant una perspectiva interdisciplinària i aplicant metodologies innovadores.
  A5 Difondre els resultats de la recerca, comunicant aquests resultats a públics especialitzats i no especialitzats, i transferint a la societat el coneixement resultant i la seva aplicabilitat.
  A6 Ser capaç d'elaborar treballs científics en l'àmbit de les humanitats que responguin a les exigències dels estàndards internacionals, aplicant la metodologia adequada en cada cas i incorporant els valors ètics i la perspectiva de gènere en l'activitat científica.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.
  CT2 Desenvolupar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i laboral o profesional.
Tipus C Codi Competències Nuclears