2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Antropologia Urbana (2006)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Comprensió dels principals problemes que afecten als processos de transformació urbana, a partir de la consideració dels tres actors principals en el desenvolupament de les polítiques urbanes: l'administració, la societat civil organitzada i els operadors internacionals.
  AP2 Adquisició de les capacitats i coneixements especialitzats que permetin la comprensió d'un problema urbà particular i l'elaboració de projectes de recerca bàsica o aplicada per tal d'analitzar i/o assesorar sobre les fonts del problema i sobre les possibles solucions.
  AP3 Domini de la literatura en matèria d'estudis urbans més destacada (no tan sols de l'àmbit específic de l'antropologia, sinó de les altres ciències socials), així com la capacitat per a localitzar la documentació necessària per a documentar un treball de recerca en antropologia urbana.
  AP4 Adquisició de la suficient experiència pràctica en projectes de recerca dins l'àmbit urbà, com per estar en condicions d'una incorporació immediata a un equip de recerca disciplinar o multidisciplinar.
  AP5 Adquisició d'un coneixement prou aprofondit sobre els principals debats en matèria de planificació urbana, mediació social i resolució de conflictes urbans a un nivell multidisciplinar. Saber discernir, en definitiva, què es pot demanar als especialistes de les diferents disciplines socials en el disseeny d'un projecte de recerca concret.
  AP6 Adquisició d'un coneixement aprofondit en tots els grans temes, corrents i debats en que ha participat l'antropologia urbana fins a l'actualitat, per tal de tenir una idea precisa d'allò que l'antropòleg urbà pot aportar i oferir en un projecte de rereca aplicat, en una consultoria o un disseny d'intervenció social.
  AP7 Adquisició d'una significativa experiència pràctica en projectes d'etnografia urbana, així com en el disseny de projectes d'abast multidisciplinar on s'ha de saber ubicar el rol de l'antropòleg urbà, p. Ex., en l'articulació de tècniques de recollida i anàlisi de dades empíriques de tipus qualitatiu i quantitatiu.
  AP8 Adquisició d'experiència pràctica en el treball en institucions públiques o privades lligades a la planificació urbana o a la intervenció social urbana, mitjançant la realització d'un practicum.
  AP9 Adquisició d'un coneixement ampli del mercat de treball, per tal d'anar preparant l'alumne cap a la seva incorporació en aquest. Es tracta de preparar l'alumne, abans de la realització del practicum, en funció de les seves habilitats, background i preferències, per a una bona elecció de la institució on realitzar el practicum, per tal que la seva experiència l'encamini cap a la seva professionalització.
  AP10 Adquisició de la suficient experiència de treball de camp (en el doble sentit de saber estar i saber analitzar) com per a ser mereixedor d'una titulació que dona entrada a l'alumne al camp professional.
  Recerca
  AR1 Comprensió dels principals problemes que afecten als processos de transformació urbana, a partir de la consideració dels tres actors principals en el desenvolupament de les polítiques urbanes: l'administració, la societat civil organitzada i els operadors internacionals.
  AR2 Adquisició de les capacitats i coneixements especialitzats que permetin la comprensió d'un problema urbà particular i l'elaboració de projectes de recerca bàsica o aplicada per tal d'analitzar i/o assesorar sobre les fonts del problema i sobre les possibles solucions.
  AR3 Domini de la literatura en matèria d'estudis urbans més destacada (no tan sols de l'àmbit específic de l'antropologia, sinó de les altres ciències socials), així com la capacitat per a localitzar la documentació necessària per a documentar un treball de recerca en antropologia urbana.
  AR4 Adquisició de la suficient experiència pràctica en projectes de recerca dins l'àmbit urbà, com per estar en condicions d'una incorporació immediata a un equip de recerca disciplinar o multidisciplinar.
  AR5 Adquisició de l'erudició indispensable en tots els grans temes en els que ha treballat l'antropologia urbana fins a l'actualitat: tenir prou criteri crític com per a defensar un posicionament en els diferents debats i posicionaments tòricometodològics.
  AR6 Adquisició dels coneixements bàsics i dels principals debats en matèria de planificació urbana, mediació social i resolució de conflictes urbans en un nivell multidisciplinar. Saber discernir, en definitiva, què es pot demanar als especialistes de les diferents disciplines socials en el disseeny d'un projecte de recerca concret
  AR7 Adquirir l'experiència suficient (teòricopràctica) per a saber fer un bon disseny de recerca en antropologia urbana o en el disseny d'una recerca multidisciplinar.
  AR8 Adquirir el coneixement i l'expreriència suficient per a saber dialogar amb els dos principals actors socials urbans, que intervenen en els processos de transformació urbana (administració i societat civil), per tal de tenir en compte aquestes sensibilitats en el moment de dissenyar una recerca, que ha de ser socialment útil i rendible per a que sigui finançable.
  AR9 Coneixement de les institucions, fundacions i altres entitats que financien investigació bàsica i aplicada.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC2 Treballar autònomament i amb iniciativa.
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació a situacions desconegudes i imprevistes.
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva.
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a l’àrea específica de coneixement.
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable.
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional, així com el codi deontològic específic de l’antropologia social.
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement per a la comunitat (que inclou la ciutadania, les institucions, el món empresarial i les organitzacions del Tercer Sector).
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social, tot assumint que tota investigació és, al mateix temps, acció.
  BC10 Fomentar la capacitat de lideratge.
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips.
  BC12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre.
  BC14 Capacitat de planificació i organització.
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat.
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient.
  BC17 Capacitat de valorar i participar en el treball de grups i organitzacions.
  BC18 Actitud professional crítica i compromesa que fomenti la igualtat d’oportunitats i la equiparació entre gèneres, ètnies o classes.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)