2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Estudis Culturals Mediterranis (2006)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Disseny i gestió de projectes internacionals i locals
  AC2 Gestió de conflictes a escala interpersonal i a escala Euro-mediterrània
  AC3 Formulació i elaboració de propostes d'investigació que puguin contribuir al coneixement i debat social i polític
  AC4 Gestió apropiada de fonts d'informació (bibliografia, documents, testimonis, etc.)
  AC5 Utilització dels coneixments generals bàsics en els camps professionals definits pel màster
  AC6 Anàlisi i ús del marc i les eines necessàries per treballar a nivell internacional
  AC7 Interpretació i ús de la base historiogràfica dels diversos països, períodes i contextos de la regió euro-mediterrània
  AC8 Anàlisi i valoració de les peculiaritats culturals, socials i polítiques de cada un dels països de la regió Mediterrània
  AC9 Anàlisi amb profunditat de les principals polítiques de la Unió Europea envers la regió Mediterrània
  AC10 Mobilitat dins l'espai euromediterrani
  AC11 Utilització dels conceptes i idees fonamentals sobre altres ciències humanes i jurídiques diferents a la pròpia per tal de facilitar la comprensió de la complexitat mediterrànies
  AC12 Organització de la informació històrica, legal, social i cultural complexa de manera coherent
  AC13 Avaluació dels mètodes i problemes de le sdiferents branques de la investigació històrica i les ciències socials (econòmica, social, política, estudis de gènere, etc.)
  AC14 Anàlisi i interpretació de les diferents realitats mediterrànies des de les diverses disciplines
  AC15 Anàlisi i ús de textos historiogràfics i documnets originals en la pròpia llengua o en la llengua original del text, així com de transcriure, sintetitzar i catalogar informació de manera petinent
  AC16 Valorar les diversos punts de vista de la mediterrània derivats d'altres antecedents culturals o nacionals
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)