2012_13
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty or Arts
A A 
english 
Classical Archaeology (2006)
 Competences


TypeA Code Competences Specific
  Research
  AR1 Bon coneixement de la Història Econòmica i Social del món antic.
  AR2 Coneixement de les edicions crítiques de les fonts escrites, per poder-les utilitzar.
  AR3 Un cert coneixement de l’Epigrafia i la Numismàtica.
  AR4 Coneixement de la Història de l’Art Clàssic, especialment de l’escultura i l’arquitectura en un sentit ampli.
  AR5 Experiència pràctica en excavacions arqueològiques amb bon coneixement de les metodologies i els sistemes de registre.
  AR6 Familiarització amb les ciències experimentals que intervenen en l’anàlisi arqueològica, ja sigui a nivell geològic, de restitució paisatgística, de fauna i antropologia física, o d’anàlisis fisicoquímiques dels materials.
  AR7 Una certa capacitació (com a mínim) de dibuix tècnic (materials), topogràfic i d’arquitectura (excavacions), fotografia i familiarització amb les bases de dades informatitzades.
  AR8 Alguns coneixements generals sobre el funcionament de la construcció tradicional, les estructures arquitectòniques i l’arquitectura en general, per poder interpretar les ruïnes d’edificis que apareguin en les excavacions.
  AR9 Tenir uns coneixements mínims de gestió de projectes culturals que tenen la seva base en el patrimoni arqueològic, sobretot pel que fa referència a les estratègies de difusió i ús social d’aquest.
TypeB Code Competences Transversal
  Common
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC4 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC5 Treballar en equip i gestionar equips
  BC6 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC7 Learning to learn
  BC8 Planificació i organització
  BC9 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC10 Sensibilitat pel medi ambient
TypeC Code Competences Nuclear
  Common
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Development of processes of incorporation into the working world (working for others and/or enterprise promotion) (Career guidance)
  CC7 Having commintment with ethics and social responsibility as a citizen and a professional (Citizenship)