2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Migracions i Mediacio Social (2007)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Comprensió dels principals problemes que afecten als processos de transformació social a partir del fet migratori, prenent en consideració els tres actors principals en el desenvolupament de les polítiques socials: l'administració, la societat civil organitzada i els operadors internacionals.
  AC2 Adquisició de les capacitats i coneixements especialitzats que permetin la comprensió del fet migratori i l'elaboració de projectes de recerca bàsica o aplicada per tal d'analitzar i/o assesorar sobre les fonts del problema i sobre els possibles abordatges.
  AC3 Domini de la literatura en matèria d'estudis sobre les migracions (des de diferents aproximacions disciplinars), així com la capacitat per a localitzar la documentació necessària per a documentar-se.
  AC4 Adquisició de la suficient experiència pràctica en projectes de recerca, com per estar en condicions d'una incorporació immediata a un equip de recerca disciplinar o multidisciplinar.
  AC5 Capacitat d'interpretació i utilització dels textos jurídics i socials i capacitat de maneig de les diferents fonts (jurídiques, socials, demogràfiques...)
  AC6 Coneixement de les institucions, empreses, fundacions i altres entitats que financien investigació bàsica i aplicada.
  Professionalitzador
  AP1 Adquisició d'una significativa experiència pràctica en projectes vinculats amb les migracions i la mediació, així com en el disseny de projectes d'abast multidisciplinar on s'han d'articular els diferents rols de tots els àmbits professionals que intervenen en l'abordatge del fet migratori.
  AP2 Adquisició d'experiència pràctica en el treball en institucions públiques o privades lligades a la planificació i a la intervenció, mitjançant la realització d'un practicum.
  AP3 Adquisició d'un coneixement ampli del mercat de treball, per tal d'anar preparant l'alumne cap a la seva incorporació en aquest. Es tracta de preparar l'alumne, abans de la realització del practicum, en funció de les seves habilitats, background i preferències, per a una bona elecció de la institució on realitzar el practicum, per tal que la seva experiència l'encamini cap a la seva professionalització.
  AP4 Adquisició de la suficient experiència de treball de camp (en el doble sentit de saber estar i saber analitzar) com per a ser mereixedor d'una titulació que dona entrada a l'alumne al camp professional.
  AP5 Argumentació jurídica a un nivell superior
  AP6 Adquisió de capacitats per planificar, implementar i avaluar la intervenció de manera conjunta amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats, partint de l'anàlisi de les seves necessitats i circumstàncies.
  AP7 Capacitat per actuar, des dels diferents àmbits professionals, en la resolució de situacions de risc i de conflicte amb els propis col•lectius, la resta d'agents socials i les organitzacions.
  AP8 Treballar de forma eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinars.
  AP9 Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexes identificant-los, mediant i dissenyant estratègies de superació
  AP10 Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes
  AP11 Combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos migratoris i comprendre la importància de les relacions espacials i la seva incidència en el fenomen migratori.
  AP12 Expressar cartogràficament la informació sobre les migracions
  Recerca
  AR1 Adquisició dels coneixements bàsics i dels principals debats en matèria de planificació, mediació social i resolució de conflictes en un nivell multidisciplinar. Saber discernir, en definitiva, què es pot demanar als especialistes de les diferents disciplines socials en el disseeny d'un projecte de recerca concret.
  AR2 Coneixement de l'articulació de les polítiques d'immigració i de la incidència del dret en el seu desenvolupament
  AR3 Adquirir el coneixement i l'expreriència suficient per a saber dialogar amb els principals actors socials que intervenen en els processos migratoris (administració, empresa i societat civil), per tal de tenir en compte aquestes sensibilitats en el moment de dissenyar una recerca, que ha de ser socialment útil i rendible per a que sigui finançable.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Respecte profund per l’ètica i la integritat intel•lectual.
  Professionalitzador
  BP1 Habilitat i flexibilitat per solucionar problemes de la disciplina.
  BP2 Capacitat de donar resposta a situacions en el mateix moment que es produeixen.
  BP3 Apreciació de que el coneixement avançat proporciona a l’estudiant la capacitat de lideratge en l’àrea d’especialitat.
  BP4 Capacitat de valorar i participar en el treball en grup.
  BP5 Comprendre el valor del seu coneixement per la comunitat (que inclou negocis i indústria).
  BP6 Capacitat per involucrar-se, quan s’escaigui, en aspectes de la societat contemporània.
  Recerca
  BR1 Capacitat per iniciar projectes de recerca i definir el context i les variables que hi intervenen.
  BR2 Capacitat demostrada per a, de forma independent, dissenyar, dirigir i realitzar informes sobre projectes de recerca.
  BR3 Habilitat per gestionar el temps tot aconseguint la màxima qualitat en la recerca.
  BR4 Habilitats ben desenvolupades per resoldre problemes.
  BR5 Habilitat per analitzar dades i resultats de recerca en un ambient canviant de la disciplina.
  BR6 Capacitat per comunicar de forma efectiva els resultats de recerca tant oralment com de forma escrita.
  BR7 Capacitat per participar en reunions de recerca específica
  BR8 Capacitat de treballar en equip.
  BR9 Habilitat per a la gestió de la informació i el domini de les TIC, genèriques i específiques, en la seva àrea de treball futura.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)