2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes (2007)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP1 Dominar en profunditat la llengua, la literatura i la cultura catalanes
  AP2 Plantejar i resoldre qüestions al voltant dels autors i les obres de diferents períodes de la literatura catalana
  AP3 Aplicar les tècniques d'expressió en llengua catalana
  AP4 Utilitzar amb propietat els mètodes de la crítica literària catalana
  AP5 Utilitzar amb propietat els mètodes de la crítica de les arts escèniques
  AP6 Aplicar la teoria i els mètodes de l'etnopoètica en la cultura catalana
  AP7 Aplicar els mètodes de gestió del patrimoni oral i tradicional
  AP8 Discernir els elements de la teoria literària aplicada a la literatura catalana
  AP9 Corregir i assessorar d’acord amb les tècniques de correcció i assessorament lingüístics
  AP10 Treballar amb expertesa en política lingüística i planificació lingüística
  AP11 Analitzar adequadament les estratègies del discurs
  AP12 Avaluar el reflex i les aplicacions de la mitologia a la cultura contemporània
  AP13 Valorar críticament els discursos contemporanis sobre dones, cultura i llenguatge
  AP14 Realitzar anàlisis de l’escriptura tipogràfica segons la teoria i la història de la matèria
  AP15 Valorar críticament la influència de la cultura llatina en el món contemporani
  Recerca
  AR1 Dominar en profunditat la llengua, la literatura i la cultura catalanes
  AR2 Plantejar i resoldre qüestions al voltant dels autors i les obres de diferents períodes de la literatura catalana
  AR3 Aplicar les tècniques d'expressió en llengua catalana
  AR4 Gestionar els mecanismes d’organització i transferència cultural
  AR5 Aplicar la teoria i els mètodes de l'etnopoètica en la cultura catalana
  AR6 Aplicar els mètodes de gestió del patrimoni oral i tradicional
  AR7 Discernir els elements de la teoria literària aplicada a la literatura catalana
  AR8 Corregir i assessorar d’acord amb les tècniques de correcció i assessorament lingüístics
  AR9 Treballar amb expertesa en política lingüística i planificació lingüística
  AR10 Valorar críticament els discursos contemporanis sobre dones, cultura i llenguatge
  AR11 Realitzar anàlisis de l’escriptura tipogràfica segons la teoria i la història de la matèria
  AR12 Aplicar les tècniques de l’anàlisi experimental de la parla
  AR13 Valorar críticament la influència actual de la cultura clàssica en la cultura catalana
  AR14 Fer recerca amb la metodologia adequada en història cultural i història literària
  AR15 Analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic i literari
  AR16 Formar-se una opinió crítica sobre un text
  AR17 Expressar una opinió (sobre un text) amb claredat i concisió oralment i per escrit
  AR18 Fer una presentació multimèdia sobre un tema de llengua, literatura i cultura catalanes
  AR19 Cercar informació de tipus filològic en fons documentals (biblioteques, bases de dades, diccionaris, fonoteques, atles lingüístics, etc.)
  AR20 Fer recerca historicoliterària i lingüística en fons documentals (arxius públics i privats, hemeroteques, i altres entitats culturals)
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BC16 Sensibilitat pel medi ambient
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (compte d’altres i/o empreneduria)