2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Lletres
A A 
català 
 
 
Ensenyament de Llengues Estrangeres (2007)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Teories de l'adquisició de segones llengües. Fonaments pedagògics i psicològics de l'adquisició de segones llengües, amb especial referència a l'adquisició de l'espanyol i l'anglès
  AC2 Metodologia de l'ensenyament de llengües. Principis teòrics i aplicacions pràctiques per a optimitzar el rendiment de l'aprenentatge d'una segona o tercera llengua
  AC3 Actituds. coneixements i destreses. Ordenació i estructuració del procés d'aprenentatge segons un model comunicatiu, basat en l'acció (comprensió, producció, interacció i mediació orals i escrites) d'acord amb les orientacions del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, del Consell d'Europa.)
  AC4 Fonaments lingüístics. Principis bàsics de les diferents àrees de la lingüística teòrica i aplicada, amb especial incidència en la importància de la pragmàtica en l'ensenyament/aprenentatge de llengües
  AC5 Confiança en la classe de llengua estrangera. Capacitat per a portar a terme un tasca educativa eficaç tenint en compte l'especificitat de l'ensenyament de llengües
  AC6 Sensibilitat lingüística i cultural. Capacitat per a fer servir la multiculturalitat i la diversitat lingüística com a eina enriquidora i complementària en l'ensenyament de la llengua
  AC7 Capacitat per dissenyar i desenvolupar tasques d'ensenyament/aprenentatge. Disseny de materials i activitats orientats a un alumnat específic
  AC8 Familiaritat i competència en l'ús de les noves tecnologies en la classe de llengua. Ús de les noves tecnologies com a eines per a enriquir l'aprenentatge de segones llengües i per a promoure l'autoaprenentatge i l'aprenentatge continuat
  AC9 Ús instrumental de la llengua. Fluidesa i precisió en l'ús instrumental de la llengua segons l'itinerari
  AC10 Capacitat de treball en equip. Interacció alumnat-professorat i entre l'equip docent.
  Recerca
  AR1 Coneixement i familiaritat amb les eines de cerca d'informació en bases de dades electròniques
  AR2 Capacitat de disseny i implementació d'estudis seguint el mètode experimental
  AR3 Coneixement d'eines i mètodes d'anàlisi quantitativa
  AR4 Capacitat organitzativa i comunicadora
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BC3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BC4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BC5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BC8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BC9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BC10 Lideratge
  BC11 Treballar en equip i gestionar equips
  BC12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com a no expertes
  BC13 Aprendre a aprendre
  BC14 Planificació i organització
  BC15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CC2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
  CC3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d’incorporació al món del treball (per compte d’altres i/o empreneduria)