2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Química
A A 
català 
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  CE1 Entendre i aplicar els coneixements bàsics de física, matemàtiques i química a la Bioquímica i Biologia Molecular.
  CE2 Descriure les bases bioquímiques, moleculars i estructurals del funcionament dels éssers vius.
  CE3 Tenir un coneixement avançat de la bioquímica, cinètica i mecanismes dels enzims, del metabolisme i la seva regulació.
  CE4 Conèixer i comprendre de manera integrada els organismes a nivell molecular, cel·lular i metabòlic.
  CE5 Conèixer els principis, la instrumentació i les aplicacions de les principals tècniques de Bioquímica i Biologia molecular.
  CE6 Saber dissenyar i aplicar protocols experimentals de laboratori, especialment en els àmbits bioquímics, microbiològics i en biologia molecular, valorant els seus riscos, i elements de seguretat.
  CE7 Saber buscar, obtenir, analitzar i interpretar la informació de les principals bases de dades biològiques: genòmiques, transcriptòmiques, proteòmiques, metabolòmiques, taxonòmiques i altres, així com de dades bibliogràfiques, i usar les eines bioinformàtiques bàsiques.
  CE8 Analitzar adequadament dades i resultats experimentals propis del camp científic i saber-los interpretar.
  CE9 Tenir un coneixement estructural i funcional de les molècules que formen els éssers vius: components bàsics i estructures polimèriques.
  CE10 Apreciar la complexitat i diversitat dels organismes a través de l'estudi de les seves molècules, cèl·lules i processos fisiològics, la seva genètica i evolució.
  CE11 Ser capaç d'apreciar la potencialitat i la velocitat dels canvis en Bioquímica.
  CE12 Treballar de manera adequada en un laboratori bioquímic incloent seguretat, manipulació i eliminació de residus i registre anotat d'activitats.
  CE13 Aplicar coneixements moleculars a la interpretació fisiològica del funcionament normal o patològic de l'organisme.
  CE14 Descriure la manera en la qual els éssers vius extreuen, transformen i utilitzen l'energia del seu entorn.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Utilitzar informació en llengua estrangera d’una manera eficaç
  CT2 Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l’ús eficient de les TIC
  CT3 Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d’estudi
  CT4 Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa
  CT5 Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses
  CT6 Identificar el procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica i professional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears