2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Organització

Segons l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, d'ara endavant URV, les facultats són els centres encarregats d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a obtenir títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els altres títols que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància.

A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, d'ara endavant FMCS, s'imparteixen els següents ensenyaments: Grau i Llicenciatura de Medicina, Grau i Diplomatura en Fisioteràpia i Grau i Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica. 

També s'imparteixen els següents màsters: Màster oficial en Neurociències; Màster oficial en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia; Màster oficial en Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament i Màster oficial en Envelliment i Salut.

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FMCS són la junta de centre (òrgan col·legiat), el/la degà/ana, el/la vicedega/na, els/les responsables d'ensenyament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).
Els òrgans de govern de cadascun dels dos departaments amb seu al nostre centre (departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i Departament de Medicina i Cirurgia) són el consell de departament (òrgan col·legiat), el/la directora/a de departament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).

EQUIP DEGANAL

Nom càrrec telèfon e-mail
Montserrat Giralt Batista degana 977759308 degafmcs@urv.cat
Antoni Castro Salomó vicedegà 977759331 vicedega.fmcs@urv.cat
Josep Ribalta Vives secretari 977759307 secretari.fmcs@urv.cat
Maria Luisa Albina Chicote responsable de l'ensenyament de Medicina 977759328 responsable.med@urv.cat
Victòria Arija Val responsable de l'ensenyament de Nutrició
Humana i Dietètica
977759328 responsable.nhd@urv.cat
Carme Casajuana Briansó responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia 977759328 responsable.fisio@urv.cat

Constitueix l'equip de govern del centre i està format pels òrgans de govern unipersonals i pels responsables de cada ensenyament.

El/la degà/na és la persona encarregada de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.

El/la vicedegà/ana exerceix les altres funcions que el degà o degana li encomani.

El/la secretari/ària del centre s'encarrega de la redacció i cústodia les actes de la junta de centre, de l'expedició dels certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

JUNTA DE CENTRE

La junta de centre és l'òrgan col·legiat de govern dels centres. Està integrat per representants del col·lectiu docent i investigador, dels alumnes i del personal d'administració i serveis.


Representants del col·lectiu docent i investigador
Albina Chicote, Maria Luisa
Bardají Ruíz, Alfredo
Borràs Balada, Joan Lluís
Casajuana Briansó, M. Carme
Del Castillo Dejardin, Daniel
Castro Salomó, Antoni
Closa Monasterolo, Ricardo
Escribano Subias, Joaquin
Labad Alquezar, Antonio
Martínez Vea, Alberto
Masana Marín, Lluís
Miralles Marrero, Rodrigo
Montull Morer, Salvador
Salvat Salvat, Isabel
Solà Alberich, Rosa
Vendrell Ortega, Juan Josep
Vidal Marsal, Francesc
Hernández Flix, Salvador
Ribalta Vives, Josep
Garcia Sancho, Maria de les Neus
Gené Díaz, Josepa
Giralt Batista, Montserrat
Jové Sans, Montserrat
Lanuza Escolano, Maria Ángel
Mayayo Artal, Emilio
Nogués Llort, Maria Rosa
Piera Lluch, Verónica
Santafé Martínez, Manel
Tomas Ferré, Josep Maria
Inza Rojas, Maria Isabel
Gómez Arnaiz, Maria Mercedes
Paternaín Suberviola, José Luis
Babio Sánchez, Nancy
Sánchez Cervelló, Domènec
Arija Val, Victoria
Salvadó Rovira, Maria Josepa
Capilla Luque, Javier

Representants d’institucions sanitàries

Cortasa, Dolça
Casaus Samatan, Pilar
Garcia Navarro, José A.

Representants del personal d'administració i serveis
GARCIA PANIZO, Rosa Maria
PITARCH PÀMIES, Núria
SANMARTÍ SOLÉ, Carme
VALLVÉ TORRENTE, Joan Carles
VALDIVIESO ÁLVAREZ, José luis

Representants dels estudiants
Els càrrecs de representació dels estudiants a Junta de Centre es renoven bianualment. Les eleccions tenen lloc durant els primers mesos del curs acadèmic.
ARÉVALO AMELA, Alda
ANTÓN FERNÁNDEZ, Carlos
AÑÓN YAGÜEZ, Albert
DINU, Madalina
ESCUDIER BELIZÓN, Eva María
GONZÁLEZ TOBÍAS, Daniel
GUILLEM TIÓ, Lluïsa
LOPEZ MAYMON, Marina
PÉREZ CASTELLÓ, Pablo

COMISSIONS DELEGADES DE LA JUNTA DE CENTRE

Es competència de la Junta de la Facultat constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició. La composició i les funcions de les comissions delegades de la nostra Facultat són les següents:


Comissió Acadèmica

És l'òrgan col·legiat de la Facultat que té la funció de coordinar i seguir els aspectes acadèmics dels diferents ensenyaments adscrits.

Membres:

Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
Vicedegà : Antoni Castro Salomó
Responsable de l’ensenyament de Medicina : Maria Luisa Albina Chicote
Responsable de l’ensenyament de Fisioteràpia: Carme Casajuana Briansó
Responsable de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica: Victoria Arija Val
Director Departament CMB: Domènech Sánchez Cervelló
Director Departament MIC: Ricardo Closa Monasterolo
Director/a del Departament de Bioquímica i Biotecnologia: Maria Josepa Salvadó Rovira
Cap secretaria : M. Cinta Callau Margalef
Alumne/a Medicina :
Alumne/a Fisioteràpia :
Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica :
Alumne/a Màster:


Comissió de Biblioteca
És l'òrgan col·legiat de la Facultat que té la funció de gestionar els fons bibliogràfics existents i estudiar-ne les necessitats


Membres:
Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
Professor/a : Manel Santafé Martínez
Professor/a : Salvador Hernández Flix
Professor/a de la unitat de Fisioteràpia : Isabel Salvat Salvat
Professor/a HUIPM : Antonio Labad Alquezar
Professor/a UD-HUJXXIII : Juan José Vendrell Ortega
Professor/a UD-HUSJR : Joan Lluís Borràs Balada
Alumne/a Medicina :
Alumne/a Fisioteràpia :
Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica :
PAS Cap de Biblioteca (secretària tècnica) : Susanna Garciapons Miranda

Comissió d'Espais

És l'òrgan col·legiat de la Facultat que té la funció de gestionar els espais existents i estudiar-ne les necessitats.

Membres:
Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
2 Professors/es Departament CMB: Montserrat Jové/Manel Santafé Martínez
3 Professors/es Departament MIC: Carme Casajuana/Josep Ribalta/Rosa Solà
1 Professor/a Departament BIB: M.Mercedes Gómez Arnaiz
Director Departament CMB: Domènech Sánchez Cervelló
Director Departament MIC: Ricardo Closa Monasterolo
Alumne/a Medicina :
Alumne/a Fisioteràpia :
Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica :
PAS-Administrador de Centre : Jose Luís Valdivieso

Comissió de mobilitats i projecció exterior
És l'òrgan col·legiat de la Facultat que té la funció de gestionar i establir criteris sobre la mobilitat acadèmica.

Membres:
Secretari Centre (President): Josep Ribalta Vives
Responsable de l’ensenyament de Medicina: Maria Luisa Albina Chicote
Responsable de l’ensenyament de Fisioteràpia: Carme Casajuana Briansó
Responsable de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica: Victoria Arija Val
Alumne/a Medicina:
Alumne/a Fisioteràpia :
Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica :
Becari/ària de Relacions Internacionals: Josep Iglésies i Grau
BACU: Daniel Luna
Alumne/a d’AECS:
PAS:
Cap Secretaria (secretària tècnica): M. Cinta Callau Margalef

Comissió econòmica
És l'òrgan col·legiat de la Facultat que té la funció de gestionar i establir criteris sobre el pressupost del centre.

Membres:
Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
Secretari: Josep Ribalta Vives
Professor: José Luís Paternáin Suberviola
Professor: Verónica Piera Lluch
Professor: Francesc Vidal Marsal
Alumne/a de Medicina:
Alumne/a de Fisioteràpia:
Alumne/a de Nutrició Humana i Dietètica:
PAS TOSD (secretari/a): Rosa Maria Garcia Panizo
PAS (Administrador de Centre/Tècnic informàtic): José Luís Valdivieso Álvarez

Comissió estratègia i de qualitat
És l'òrgan col·legiat de la Facultat que té la funció de gestionar el pla estratègic i els processos de millora de la qualitat dels ensenyaments i del centre.

Membres:
Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
Vicedegà: Antoni Castro Salomó
Secretari : Josep Ribalta Vives
Responsable de l'ensenyament de Medicina: Maria LLuisa Albina Chicote
Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia: Carme Casajuana Briansó
Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica: Victoria Arija Val
Professor/a: Isabel Salvat Salvat
Alumne/a de Medicina:
Alumne/a de Fisioteràpia:
Alumne/a de Nutrició Humana i Dietètica:
PAS TOSD (secretari/a): Rosa Maria Garcia Panizo

Comissió de recerca
És l'òrgan col·legiat de la Facultat que té la funció de promocionar les activitats de recerca en el centre.

Membres:
Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
Vicerectora d'Investigació i Institucions Sanitàries: Rosa Solà Alberich
Director científic de l’IISPV :
Professor Departament MIC: Alfredo Bardají Ruíz
Professor Departament MIC: Juan Josep Vendrell Ortega
2 Alumnes de 2n i 3r cicle :
PAS (departaments): Joan Carles Vallvé Torrente

ALTRES COMISSIONS

Comissió Centre-Departament
Les seves funcions són coordinar els ajuts de les infreestructures docents i RAM; vetllar per la qualitat de la docencia dels ensenyaments del centre; optimitzar els recursos materials i humans; gestionar conjuntament el POA; protocolitzar, planificar, organitzar i optimitzar els recursos; planificiar i coordinar les propostes dels plans d'estudi de masters.

Membres:
Degana (Presidenta): Monserrat Giralt Batista
Vicedegà: Antoni Castro Salomó
Responsable de l'ensenyament de Medicina: Maria Luisa Albina Chicote
Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia: Carme Casajuana Briansó
Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica: Victoria Arija Val
Director/a del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques: Domènec Sanchez Cervelló
Director/a del Departament de Medicina i Cirurgia: Ricardo Closa Monasterolo
Director del Departament de Bioquímica i Biotecnologia: Maria Josepa Salvadó Rovira
PAS centre: Jose Luis Valdivieso
PAS departamet: Nuria Pitarch Pàmies

Comissió Electoral
Les seves funcions són l'organització, el control i la proclamació dels resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tinguin ubicada la seva direcció.

Membres:
Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
Secretari : Josep Ribalta Vives
Professor/a : Manel Santafé Martínez
Estudiant :
PAS : Jose Luís Valdivieso Álvarez

Comissió Política Lingüística

Membres:
Degana (Presidenta): Montserrat Giralt Batista
Servei Lingüístic : Jordi de Bofarull Bertran
Representant del Centre a la comissió de política lingüística : M. Rosa Nogués
Professor/ a : Joan Lluís Borràs Balada
Professor/a : Maria de les Neus García Sancho
Estudiant :
PAS : Rosa M. García Panizo

COMISSIONS MIXTES ENTRE LA URV I ELS HOSPITALS UNIVERSITARIS

La funció principal d'aquestes comissions és decidir les places de professorat que han de sortir vinculades amb els hospitals universitaris, així com la composició dels tribunals. També s'hi tracten temes com les relacions institucionals, la biblioteca i el règim de funcionament de les unitats docents hospitalàries.

Actualment n'existeixen tres:

Comissió Mixta URV-Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII, constituïda per 5 representants de la URV i 5 representants de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (ICS).

Comissió Mixta URV - Hospital Universitari de Sant Joan de Reus, constituïda per 5 representants de la URV i 5 representants de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Comissió Mixta URV - Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata , constituïda per 4 membres representants de la URV i per 4 membres representants de l'Institut Psiquiàtric Pere Mata.

Membres Comissió d'Estudiants
Els membres de la Comissió d'Estudiants són els delegats de cada curs i un
representant de cada associació d'estudiants.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Apartat Funcionament de la Universitat dins l'apartat La URV de la pàgina web de la URV http://www.urv.cat