2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Organització

Segons l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, d'ara endavant URV, les facultats són els centres encarregats d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a obtenir títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els altres títols que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància.

A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, d'ara endavant FMCS, s'imparteixen els següents ensenyaments: Grau i Llicenciatura de Medicina, Grau en Fisioteràpia i Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

També s'imparteixen els següents màsters: Màster oficial en Neurociències; Màster oficial en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia; Màster oficial en Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament i Màster oficial en Envelliment i Salut.

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FMCS són la junta de centre (òrgan col·legiat), el/la degà/ana, el/la vicedega/na, els/les responsables d'ensenyament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).
Els òrgans de govern de cadascun dels dos departaments amb seu al nostre centre (departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i Departament de Medicina i Cirurgia) són el consell de departament (òrgan col·legiat), el/la directora/a de departament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).

EQUIP DEGANAL

Nom

càrrec

telèfon

e-mail

Antoni Castro Salomó

Degà

977759331

degafmcs@urv.cat




Josep Ribalta Vives

secretari

977759307

secretari.fmcs@urv.cat

Maria Luisa Albina Chicote

responsable de l'ensenyament de Medicina

977759328

responsable.med@urv.cat

Victòria Arija Val

responsable de l'ensenyament de Nutrició
Humana i Dietètica

977759328

responsable.nhd@urv.cat

Carme Casajuana Briansó

responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia

977759328

responsable.fisio@urv.cat

Constitueix l'equip de govern del centre i està format pels òrgans de govern unipersonals i pels responsables de cada ensenyament.

El/la degà/na és la persona encarregada de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.

El/la vicedegà/ana exerceix les altres funcions que el degà o degana li encomani.

El/la secretari/ària del centre s'encarrega de la redacció i custodia les actes de la junta de centre, de l'expedició dels certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

JUNTA DE CENTRE

La junta de centre és l'òrgan col·legiat de govern dels centres. Està integrat per representants del col·lectiu docent i investigador, representants d’institucions sanitàries, dels alumnes i del personal d'administració i serveis.

Representants del col·lectiu docent i investigador

Albina Chicote, María Luisa

Fernández Ballart, Joan Domènech

Giralt Batista, Montserrat

Ribalta Vives, Josep

Castro salomó, Antoni

Escribano súbias, Joaquín

Lanuza Escolano, María Angel

Nogués Llort, Maria Rosa

Jové Sans, María Montserrat

Santafé Martínez, Manuel

Arija Val, María Victoria

Romeu Ferran, Marta

Sirvent Calvera, Juan José

Solà Alberich, Rosa Maria

Cabré Bargalló, Maria

Miralles Pi, Ramón Maria

Bellés Mateu, Montserrat

Murphy, Michelle

Sabench Pereferrer, Fàtima

Salvat Salvat, Isabel

Tomàs Ferré, José María

Borràs Balada, Joan Lluís

Garcia Sancho, Maria De Les Neus

Richard Jurado, Cristobal

Salas Salvadó, Jorge

Casajuana Briansó, Maria Del Carme

Olivé Plana, Josep Maria

Canalís Arrayas, Emilio

Aranda Pons, Núria

Babio Sánchez, Nacy Elvira

Cavallé Busquets, Pere

Febrer Martínez, Gabriel De

Gumà Padró, José

Marimón Cortés, Francesc

Representants d’institucions sanitàries

Cortasa Vidal, Dolça
De Pablo Rabassó, Joan
Benet, Joan

Representants del personal d'administració i serveis

Budesca Lopez, Maria del Pilar
Farran Xifré, Manuel
Garcia Panizo, Rosa Maria

 

Representants dels estudiants
Els càrrecs de representació dels estudiants a Junta de Centre es renoven bianualment. Les eleccions tenen lloc durant els primers mesos del curs acadèmic.

Garcia Mendieta, Manel
Llanes Vidal, Amancio
Llop Donet, Javier
Lloret Durà, Marcos Antonio
Luna Muñoz, Mª Carmen
Martí Serra, Jana
Pérez Castelló, Pablo
Salvadó Salvadó, Ariadna
Vela Bernal, Sara

COMISSIONS DELEGADES DE LA JUNTA DE CENTRE

Es competència de la Junta de la Facultat constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició. La composició i les funcions de les comissions delegades de la nostra Facultat són les següents:

Comissions delegades de la Junta de centre

Comissió Acadèmica

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Responsable de l’ensenyament de Medicina:

María Luisa Albina Chicote

Responsable de l’ensenyament de Fisioteràpia:

Carme Casajuana Briansó

Responsable de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Victoria Arija Val

Director Departament CMB:

Domènech Sánchez Cervelló

Director Departament MIC:

Ramon Miralles Pi

Director/a del Departament de Bioquímica i Biotecnologia:

Maria Josepa Salvadó

Cap secretaria:

M. Cinta Callau Margalef

Alumne/a Medicina:

Amanci Llanes Vidal / Maria del Carmen Luna Muñoz

Alumne/a Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

vacant

Alumne/a Màster:

vacant

Comissió de Biblioteca

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Professor/a:

Manel Santafé Martínez

Professor/a:

Joan Lluís Borràs Balada

Professor/a de la unitat de Fisioteràpia:

Isabel Salvat Salvat

Professor/a HUIPM:

Joan de Pablo Rabassó

Professor/a UD-HUJXXIII:

Juan Vendrell Ortega

Professor/a UD-HUSJR:

Salvador Hernández Flix

Alumne/a Medicina:

Manel Garcia Mendieta / Amanci Llanes Vidal

Alumne/a Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

vacant

PAS Cap de Biblioteca (secretària tècnica):

Susanna Garciapons Miranda

Comissió d'Espais

Degà (President):

Antoni Castro Salomó

2 Professors/es Departament CMB:

Montserrat Jové Sans / Manel Santafé Martínez

3 Professors/es Departament MIC:

Carme Casajuana Briansó / Josep Ribalta Vives / Rosa Solà Alberich

1 Professor/a Departament BIB:

Maria Cabré Bargalló

Director Departament CMB:

Domènech Sánchez Cervelló

Director Departament MIC:

Ramon Miralles Pi

Alumne/a Medicina:

Javier Llop Donet / Manel Garcia Mendieta

Alumne/a Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

vacant

PAS-Administrador de Centre:

Manuel Farran Xifré

Comissió de mobilitats i projecció exterior

Secretari Centre (President):

Josep Ribalta Vives

Responsable de l’ensenyament de Medicina:

María Luisa Albina Chicote

Responsable de l’ensenyament de Fisioteràpia:

Carme Casajuana Briansó

Responsable de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Victoria Arija Val

Alumne/a Medicina:

Sara Vela Bernal / Javier Llop Donet

Alumne/a Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

vacant

Becari/ària de Relacions Internacionals:

vacant

BACU:

Vacant

Alumne/a d’AECS:

Daniel Luna Rodríguez

PAS:Cap Secretaria (secretària tècnica):

M. Cinta Callau Margalef

Comissió econòmica

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Secretari:

Josep Ribalta Vives

Professor BiB:

Nancy Babio Sánchez

Professor CMB:

Juan José Sirvent Calvera

ProfessorMiC:

Emili Canalís Arrayas

Alumne/a de Medicina:

Marcos Antonio Lloret Durà / Sara Vela Bernal

Alumne/a de Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a de Nutrició Humana i Dietètica:

vacant

PAS TOSD (secretari/a):

Rosa Maria Garcia Panizo

PAS (Administrador de Centre/Tècnic informàtic):

Manuel Farran Xifré

Comissió estratègia i de qualitat

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó


Secretari :

Josep Ribalta Vives

Responsable de l'ensenyament de Medicina:

María Luisa Albina Chicote

Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia:

Carme Casajuana Briansó

Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Victoria Arija Val

Professor/a:

Isabel Salvat Salvat

Alumne/a de Medicina:

Ariadna Salvadó Salvadó / Marcos A. Lloret Durà

Alumne/a de Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a de Nutrició Humana i Dietètica:

vacant

PAS TOSD (secretari/a):

Rosa Maria Garcia Panizo


Comissió de recerca

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Vicerectora d'Investigació i Institucions Sanitàries:

Rosa Solà Alberich

Director científic de l’IISPV :

Francesc Vidal Marsal

Professor Departament MIC:

Fàtima Sabench Pereferrer

Professor Departament MIC:

Josep Ribalta Vives

2 Alumnes de 2n i 3r cicle :

vacant

PAS (departaments) :

Rosa Maria Garcia Panizo

Comissió Centre-Departament

Les seves funcions són coordinar els ajuts de les infreestructures docents i RAM; vetllar per la qualitat de la docència dels ensenyaments del centre; optimitzar els recursos materials i humans; gestionar conjuntament el POA; protocol·litzar, planificar, organitzar i optimitzar els recursos; planificar i coordinar les propostes dels plans d'estudi de màsters.

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó


Responsable de l'ensenyament de Medicina:

María Luisa Albina Chicote

Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia:

Carme Casajuana Briansó

Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Victoria Arija Val

Director/a del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques:

Domènec Sanchez Cervelló

Director/a del Departament de Medicina i Cirurgia:

Ramon Miralles Pi

Director del Departament de Bioquímica i Biotecnologia:

Maria Josepa Salvadó Rovira

PAS centre:

Manuel Farran Xifré

PAS departamet:

Nuria Pitarch Pàmies

Altres comissions

Comissió Electoral

Les seves funcions són l'organització, el control i la proclamació dels resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tinguin ubicada la seva direcció.

Comissió Política Lingüística

· ALTRES COMISSIONS

· COMISSIONS MIXTES ENTRE LA URV I ELS HOSPITALS UNIVERSITARIS

· La funció principal d'aquestes comissions és decidir les places de professorat que han de sortir vinculades amb els hospitals universitaris, així com la composició dels tribunals. També s'hi tracten temes com les relacions institucionals, la biblioteca i el règim de funcionament de les unitats docents hospitalàries.

· Actualment n'existeixen tres:

· Comissió Mixta URV-Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII , constituïda per 5 representants de la URV i 5 representants de l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII (ICS).

· Comissió Mixta URV - Hospital Universitari de Sant Joan de Reus , constituïda per 5 representants de la URV i 5 representants de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

· Comissió Mixta URV - Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata , constituïda per 4 membres representants de la URV i per 4 membres representants de l'Institut Psiquiàtric Pere Mata.

· Membres Comissió d'Estudiants
Els membres de la Comissió d'Estudiants són els delegats de cada curs i un
representant de cada associació d'estudiants.

· INFORMACIÓ ADDICIONAL

· Apartat Funcionament de la Universitat dins l'apartat La URV de la pàgina web de la URV http://www.urv.cat