2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Organització

Segons l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, d'ara endavant URV, les facultats són els centres encarregats d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a obtenir títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els altres títols que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància.

A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, d'ara endavant FMCS, s'imparteixen els següents ensenyaments: Grau i Llicenciatura de Medicina, Grau en Fisioteràpia i Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

També s'imparteixen els següents màsters:

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FMCS són la Junta de centre (òrgan col·legiat), el/la degà/ana, el/la vicedega/na, els/les responsables d'ensenyament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).

Els òrgans de govern de cadascun dels dos departaments amb seu al nostre centre (departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i Departament de Medicina i Cirurgia) són el consell de departament (òrgan col·legiat), el/la directora/a de departament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).

EQUIP DEGANAL

Nom

Càrrec

Telèfon

e-Mail

Antoni Castro Salomó

Degà

977759308

degafmcs@urv.cat

Joaquín Escribano Subías

Vicedegà

977759307

vicedega.fmcs@urv.cat

Josep Ribalta Vives

Secretari

977759307

secretari.fmcs@urv.cat

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l'ensenyament de Medicina

977759328

responsable.med@urv.cat

Jordi Salas Salvadó

Responsable de l'ensenyament de Nutrició

Humana i Dietètica

977759328

responsable.nhd@urv.cat

Iris Miralles Rull

Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia

977759328

responsable.fisio@urv.cat


El/la degà/na és la persona encarregada de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.Constitueix l'equip de govern del centre i està format pels òrgans de govern unipersonals i pels responsables de cada ensenyament.

El/la vicedegà/ana exerceix les altres funcions que el degà o degana li encomani.

El/la secretari/ària del centre s'encarrega de la redacció i custodia les actes de la junta de centre, de l'expedició dels certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

JUNTA DE CENTRE

La junta de centre és l'òrgan col·legiat de govern dels centres. Està integrat per representants del col·lectiu docent i investigador, representants d’institucions sanitàries, dels alumnes i del personal d'administració i serveis.

Representants del col·lectiu docent i investigador

Representants d’institucions sanitàries

Representants del personal d'administració i serveis

Representants dels estudiants
Els càrrecs de representació dels estudiants a Junta de Centre es renoven bianualment. Les eleccions tenen lloc durant els primers mesos del curs acadèmic.


COMISSIONS DELEGADES DE LA JUNTA DE CENTRE

És competència de la Junta de la Facultat constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició. La composició i les funcions de les comissions delegades de la nostra Facultat són les següents:

Comissió Acadèmica

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Vicedegà:

Joaquín Escribano Subías

Responsable de l’ensenyament de Medicina:

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l’ensenyament de Fisioteràpia:

Iris Miralles Rull

Responsable de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Jordi Salas Salvadó

Director Departament CMB:

Domènech Sánchez Cervelló

Director Departament MIC:

Ramon Miralles Pi

Director/a del Departament de Bioquímica i Biotecnologia:

Gerard Pujades Anguiano

Cap secretaria:

M. Cinta Callau Margalef

Alumne/a Medicina:

Sandra Villalba Hernández

Alumne/a Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

Xavier Pova Morales

Alumne/a Màster:

vacant

Comissió d'usuaris del CRAI Medicina i Ciències de la Salut

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Professor/a:

Manel Santafé Martínez

Professor/a:

Joan Lluís Borràs Balada

Professor/a de la unitat de Fisioteràpia:

Isabel Salvat Salvat

Professor/a HUIPM:

Joan de Pablo Rabassó

Professor/a UD-HUJXXIII:

Juan Vendrell Ortega

Professor/a UD-HUSJR:

Salvador Hernández Flix

Alumne/a Medicina:

Carlos Pérez Massagués

Alumne/a Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

Saray Ibáñez Solé

PAS Cap de Biblioteca (secretària tècnica):

Susanna Garciapons Miranda

Comissió d'Espais

Degà (President):

Antoni Castro Salomó

2 Professors/es Departament CMB:

Montserrat Jové Sans / Manel Santafé Martínez

3 Professors/es Departament MIC:

Carme Casajuana Briansó / Josep Ribalta Vives / Rosa Solà Alberich

1 Professor/a Departament BIB:

Maria Cabré Bargalló

Director Departament CMB:

Domènech Sánchez Cervelló

Director Departament MIC:

Ramon Miralles Pi

Alumne/a Medicina:

Paula Saura Martínez

Alumne/a Fisioteràpia:

Vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

Sònia Guxens Gómez

PAS-Administrador de Centre

Vacant


Comissió de mobilitats i projecció exterior

Secretari Centre (President):

Josep Ribalta Vives

Responsable de l’ensenyament de Medicina:

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l’ensenyament de Fisioteràpia:

Iris Miralles Rull

Responsable de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Jordi Salas Salvadó

Alumne/a Medicina:

Cristina Pallàs Guardiola

Alumne/a Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica:

Saray Ibáñez Sole

Becari/ària de Relacions Internacionals:

Elena Sancho Ferrando

Alumne/a d’AECS:

Vacant

PAS: Cap Secretaria (secretària tècnica):

M. Cinta Callau Margalef

Comissió econòmica

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Secretari:

Josep Ribalta Vives

Professor BiB:

Nancy Babio Sánchez

Professor CMB:

Juan José Sirvent Calvera

ProfessorMiC:

Emili Canalís Arrayas

Alumne/a de Medicina:

Elena Talavera Sánchez

Alumne/a de Fisioteràpia:

vacant

Alumne/a de Nutrició Humana i Dietètica:

Xavier Pova

PAS TOSD (secretari/a):

Rosa Maria Garcia Panizo

PAS (Administrador de Centre/Tècnic informàtic):

Vacant

Comissió estratègia i de qualitat

Degà en funcions (President):

Antoni Castro Salomó

Vicedegà:

Joaquín Escribano Subías

Secretari:

Josep Ribalta Vives

Responsable de l'ensenyament de Medicina:

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia:

Iris Miralles Rull

Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Jordi Salas Salvadó

Professor/a:

Isabel Salvat Salvat

Alumne/a de Medicina:

Ángel De Nicolás Villanueva

Alumne/a de Fisioteràpia:

Vacant

Alumne/a de Nutrició Humana i Dietètica:

Sònia Guxens Gómez

PAS TOSD (secretari/a):

Rosa Maria Garcia Panizo

Comissió de recerca

Degà (President):

Antoni Castro Salomó

Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries:

Rosa Solà Alberich

Director científic de l’IISPV:

Oriol Solà Morales

Professor Departament MIC:

Fàtima Sabench Pereferrer

Professor Departament MIC:

Josep Ribalta Vives

2 Alumnes de 2n i 3r cicle:

Vacant

PAS (departaments):

Rosa Maria Garcia Panizo

Comissió Centre-Departament

Les seves funcions són coordinar els ajuts de les infreestructures docents i RAM; vetllar per la qualitat de la docència dels ensenyaments del centre; optimitzar els recursos materials i humans; gestionar conjuntament el POA; protocol·litzar, planificar, organitzar i optimitzar els recursos; planificar i coordinar les propostes dels plans d'estudi de màsters.

Degà (President):

Antoni Castro Salomó

Vicedegà:

Joaquín Escribano Subías

Responsable de l'ensenyament de Medicina:

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia:

Iris Miralles Rull

Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica:

Jordi Salas Salvadó

Director/a del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques:

Domènec Sanchez Cervelló

Director/a del Departament de Medicina i Cirurgia:

Ramon Miralles Pi

Director del Departament de Bioquímica i Biotecnologia:

Gerard Pujades Anguiano

PAS centre:

Vacant

PAS departamet:

Núria Pitarch Pàmies

ALTRES COMISSIONS

Comissió Electoral

Les seves funcions són l'organització, el control i la proclamació dels resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tinguin ubicada la seva direcció.

Comissió Política Lingüística

Comissions mixtes entre la URV i els Hospitals universitaris

La funció principal d'aquestes comissions és decidir les places de professorat que han de sortir vinculades amb els hospitals universitaris, així com la composició dels tribunals. També s'hi tracten temes com les relacions institucionals, la biblioteca i el règim de funcionament de les unitats docents hospitalàries.

Actualment n'existeixen tres:

Membres Comissió d'Estudiants
Els membres de la Comissió d'Estudiants són els delegats de cada curs i un representant de cada associació d'estudiants.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Apartat Funcionament de la Universitat dins l'apartat La URV de la pàgina web de la URV http://www.urv.cat