2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Organització

Segons l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, d'ara endavant URV, les facultats són els centres encarregats d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixin a obtenir títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els altres títols que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància.

A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus, d'ara endavant FMCS, s'imparteixen els següents ensenyaments: Grau de Medicina, Grau en Fisioteràpia i Grau en Nutrició Humana i Dietètica.

També s'imparteixen els següents màsters universitaris:

ÒRGANS DE GOVERN

Els òrgans de govern de la FMCS són la Junta de centre (òrgan col·legiat), el/la degà/ana, el/la vicedega/na, els/les responsables d'ensenyament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).

Els òrgans de govern de cadascun dels dos departaments amb seu al nostre centre (departament de Ciències Mèdiques Bàsiques i Departament de Medicina i Cirurgia) són el consell de departament (òrgan col·legiat), el/la directora/a de departament i el/la secretari/ària (òrgans unipersonals).

EQUIP DEGANAL

Nom

Càrrec

Telèfon

e-mail

Antoni Castro Salomó

Degà

977759308

degafmcs@urv.cat

Joaquín Escribano Subías

Vicedegà

977759328

vicedega.fmcs@urv.cat

Marta Romeu Ferran

Secretària

977759328

secretari.fmcs@urv.cat

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l'ensenyament de Medicina

977759328

responsable.med@urv.cat

Nancy Babio Sánchez

Responsable de l'ensenyament de Nutrició

Humana i Dietètica

977759328

responsable.nhd@urv.cat

Maria Isabel Salvat Salvat

Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia

977759328

responsable.fisio@urv.cat


El/la degà/na és la persona encarregada de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.Constitueix l'equip de govern del centre i està format pels òrgans de govern unipersonals i pels responsables de cada ensenyament.

El/la vicedegà/ana exerceix les altres funcions que el degà o degana li encomani.

El/la secretari/ària del centre s'encarrega de la redacció i custodia les actes de la junta de centre, de l'expedició dels certificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa del centre.

JUNTA DE CENTRE

La junta de centre és l'òrgan col·legiat de govern dels centres. Està integrat per representants del col·lectiu docent i investigador, representants d’institucions sanitàries, dels alumnes i del personal d'administració i serveis.

Els càrrecs de representació dels estudiants a Junta de Centre es renoven anualment. Les eleccions tenen lloc durant els primers mesos del curs acadèmic.


COMISSIONS DELEGADES DE LA JUNTA DE CENTRE

COMISSIÓ ACADÈMICA,D'ESTRATÈGIA I DE QUALITAT

Degà (President)

Antoni Castro Salomó

Vicedegà

Joaquín Escribano Subías

Responsable de l'ensenyament de Medicina

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l'ensenyament de Fisioteràpia

Maria Isabel Salvat Salvat

Responsable de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica

Nancy Babio Sánchez

Director/a del Departament CMB

Emili Mayayo Artal

Director/a del Departament MiC

Francesc Vidal Marsal

Director/a del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Maria Josepa Salvadó Rovira

Alumne/a Medicina

Alumne/a Fisioteràpia

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica

Alumne/a Màster

Cap de Secretaria

M.Cinta Callau Margalef

Tècnica de Qualitat

Mireia Guarque Rus

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

Degà (president)

Antoni Castro Salomó

Professor/a

Joan Fernández Ballart

Professor/a

Marta Romeu Ferran

Professor de la unitat de Fisioteràpia

Isabel Salvat Salvat

Professor/a HUIPM

Francesc Arrufat

Professor/a UD-HUJXXIII

Alfredo Bardají Ruiz

Professor/a UD-HUSJR

Joaquín Escribano Subías

Alumne/a Medicina

Alumne/a Fisioteràpia

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica

PAS Cap de la Biblioteca (Secretària Tècnica)

Rebeca Ucero Blasco

COMISSIÓ D'ESPAIS

Degà (President)

Antoni Castro Salomó

2 Professors/es Departament CMB

Montserrat Jové Sans

Joan Fernández Ballart

3 Professors/es Departament MIC

Salvador Montull Morer

Joaquín Escribano Subías

Professor pendent d'assignació

1 Professor/a Departament BiB

Mònica Bulló Bonet

Director/a Departament CMB

Emili Mayayo Artal

Director/a Departament MiC

Francesc Vidal Marsal

Alumne/a Medicina

Alumne/a Fisioteràpia

Alumne/a Nutrició Humana i Dietètica

PAS

Rosa Mª Garcia Panizo

COMISSIÓ DE RECERCA

Degà (President)

Antoni Castro Salomó

Director científic de l'IISPV

3 Professor/es Departament MiC

Fàtima Sabench Pereferrer

Maria Isabel Salvat Salvat

Josep Ribalta

1 Professor/a Departament BiB

Jordi Salas Salvadó

2 Professors/es Departament CMB

Francesc Sureda Batlle

Núria Aranda Pons

2 Alumnes de 2n i 3er cicle

PAS (Departaments)

Rosa Mª Garcia Panizo

COMISSIÓ CENTRE-DEPARTAMENT

Degà (President)

Antoni Castro Salomó

Vicedegà

Joaquín Escribano Subias

Responsable de l'Ensenyament de Medicina

Fàtima Sabench Pereferrer

Responsable de l'Ensenyament de Fisioteràpia

Maria Isabel Salvat Salvat

Responsable de l'Ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica

Nancy Babio Sánchez

Director/a del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Emili Mayayo Artal

Director/a del Departament de Medicina i Cirurgia

Francesc Vidal Marsal

Director/a del Departament de Bioquímica i Biotecnologia

Maria Josepa Salvadó Rovira

PAS centre

Rosa Mª Garcia Panizo

PAS departament

Altres Comissions

COMISSIÓ ELECTORAL

Degà (President)

Antoni Castro Salomó

Secretària

Marta Romeu Ferran

Professor/a

Professor pendent d'assignació

Estudiant

PAS

Rosa Mª Garcia Panizo

COMISSIONS MIXTES ENTRE LA URV I ELS HOSPITALS UNIVERSITARIS

La funció principal d'aquestes comissions és decidir les places de professorat que han de sortir vinculades amb els hospitals universitaris, així com la composició dels tribunals. També s'hi tracten temes com les relacions institucionals, la biblioteca i el règim de funcionament de les unitats docents hospitalàries.

Actualment n'existeixen tres:

Membres Comissió d'Estudiants
Els membres de la Comissió d'Estudiants són els delegats de cada curs i un representant de cada associació d'estudiants.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Apartat Funcionament de la Universitat dins l'apartat La URV de la pàgina web de la URV http://www.urv.cat