2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Normativa del centre

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA FACULTAT DE MEDICINA I CIÈNCIES DE LA SALUT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI APROVAT PER JUNTA DE FACULTAT EN DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2003

TÍTOL PRIMER: Naturalesa i funcions

Article 1r

1. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei 36/1991, de 30 de setembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que la desenvolupin.

2. La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut és l'òrgan encarregat d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i els altres que tinguin adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància en el camp de les Ciències de la Salut.

Article 2n

Són funcions de La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.

c) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.

d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.

f) Assignar recursos materials als departaments d'acord amb la programació docent.

g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.

h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.

i) Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.

j) Potenciar les associacions d'antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.

k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assignin per complir les seves funcions.

l) Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits, ja sigui en la mateixa Facultat com en els centres assistencials docents.

m) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

TÍTOL SEGON: Òrgans de govern

CAPÍTOL 1 - Disposicions generals

Article 3r

Els òrgans de govern de La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut són la junta de centre, el degà o degana, el vicedegà o vicedegana, el secretari o secretària i els responsables d'ensenyament.

CAPÍTOL 2 - Junta de Facultat

Article 4t

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Article 5è

1. La Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut està constituïda per un màxim de 60 membres.

2. La xifra esmentada en l'apartat anterior es podrà incrementar proporcionalment en el cas que s'incrementi el nombre d'ensenyaments actual i/o els departaments responsables de la docència dels actuals o de futurs ensenyaments.

3. La Junta de Facultat està composta per:

a) El degà o degana, el vicedegà o vicedegana, els responsables d'ensenyament i el secretari o secretària.

b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

c) Una representació de membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre equivalent al 62% dels membres de la Junta, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b ), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, tenint en compte que el nombre de professors funcionaris dels cossos docents universitaris representi com a mínim un 51% del total de membres de la Junta.
Els escons corresponents a aquest col·lectiu es distribuiran proporcionalment tenint en compte el nombre de crèdits que imparteixi cada departament en els ensenyaments adscrits al centre.

d) Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la Junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments adscrits al centre i entre aquests. La Junta establirà el nombre d'escons per ensenyament de manera proporcional.

e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit al centre, equivalent al 12% dels membres de la Junta, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

f) Al marge dels 60 representants esmentats, també s'incorporaran a la Junta un representant de cadascuna de les tres institucions sanitàries universitàries, designat pel màxim òrgan col·legiat de cada institució sanitària i nomenat pel degà. Si els representants de les institucions sanitàries concertades són personal acadèmic amb plaça assistencial o vinculada, han de tenir-se en compte en el còmput de personal acadèmic, respectant el màxim del 62% establert a l'art. 60.2 dels Estatuts de la URV.

4. Els membres elegibles de la Junta de Facultat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants

Article 6è

Són competències de la Junta de Facultat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

a) Elegir el degà o degana de la Facultat i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d'actuació de la Facultat.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats.

d) Elaborar el projecte del reglament de Facultat i proposar-ne la modificació.

e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.

f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la Facultat té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

j) Proposar programes de postgrau.

k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel degà o degana.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 27 d'aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a la Facultat mitjançant la coordinació prevista en l'article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.

q) Aprovar l'adscripció de professors a la Facultat.

r) Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 7è

La Junta de Facultat l'ha de convocar el degà o degana, per iniciativa pròpia o bé a petició d'una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar en el termini de 10 dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat a la Secretaria de la Facultat

Article 8è

La Junta de Facultat es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària.

La Junta de Facultat es reunirà en sessió ordinària un mínim de dos vegades l'any

Article 9 è

1. A l'escrit de convocatòria, en el qual cal indicar el lloc, l'hora de reunió i l'ordre del dia, s'ha d'adjuntar una còpia de la documentació pertinent, o bé, si s'escau, aquesta es dipositarà a la Secretaria de la Facultat perquè es pugui consultar.

2. El membres de la Junta han de rebre, amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, la convocatòria amb l'ordre del dia de les reunions.

Article 10è

La Junta de Facultat queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la celebració de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present la tercera part dels membres, sota la presidència del degà o degana, o el vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11è

L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

Article 12è

1. El secretari o secretària de la Facultat actua com a secretari o secretària de la Junta.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que celebri la Junta de Facultat. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deilberacions i el contingut dels acords adoptats.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta.

Article 13è

1. La Junta de Facultat debat i adopta acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia.

2. No pot ser objecte de debat o acord cap assumpte que no estigui inclòs en l'ordre del dia, excepte en el cas que estiguin presents tots els membres de la Junta i es declari la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.

Article 14è

Els acords s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.

Article 15è

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per qualsevol membre de forma explícita.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16è

Els acords adoptats per la Junta de Facultat són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa. Els acords esmentats s'han d'exposar al tauler d'anuncis de la Facultat i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17è

1. La Junta de Facultat pot constituir les comissions delegades que consideri oportunes. La Junta ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta de Facultat han d'estar formades per membres d'aquesta.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició d'una cinquena part dels membres de la comissió.

CAPÍTOL 2 Òrgans unipersonals

Article 18è

El degà o degana, o el director o directora, s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i n'exerceix la representació.

Article 19è

La Junta elegeix el degà o degana, entre el professorat dels cossos docents universitaris que estigui en possessió del títol de doctor o doctora, amb dedicació a temps complet, adscrit al centre respectiu. Si no n'hi ha cap o els que hi ha no obtenen el suport mínim d'un terç dels membres de la junta de centre, pot ser-ho un funcionari dels cossos docents universitaris no doctor o un professor contractat doctor, en els casos previstos en la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Article 20è

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21è

Correspon al degà o degana:

a) Representar la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la Facultat.

c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la Facultat, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de Facultat.

d) Convocar i presidir la Junta de Facultat, executar i fer complir els seus acords.

e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament del vicedegà o vicedegana; del secretari o secretària i dels responsables d'ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a la Facultat.

f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la Facultat.

g) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a la Facultat que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de Facultat.

Article 22è

1. El degà o degana, pot ser remogut en el seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta de Facultat, i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'ha de desenvolupar en el càrrec.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta de Facultat. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 23è

El vicedegà o vicedegana, i el secretari o secretària els proposa el degà o degana, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el degà o degana li encomani

Article 24è

En cas d'absència, impediment o vacant del degà o degana, n'assumeix accidentalment les funcions el vicedegà o vicedegana.

Article 25è

El secretari o secretària de la Facultat s'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta de Facultat, d'expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de la Facultat.

Article 26è

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional determinat pel degà o degana, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 27è

1. El responsable d'ensenyament és un professor permanent amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del degà o degana del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments i de formular les propostes corresponents.

2. El responsable d'ensenyament és nomenat pel rector o rectora a proposta del degà o degana, del centre al qual estigui adscrit l'ensenyament esmentat.

TÍTOL TERCER: Òrgans consultius

Article 28è

1. Els consells d'ensenyament assisteixen els responsables d'ensenyament en el compliment de les seves funcions. Està format com a mínim per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència.

2. Els consells d'ensenyament de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut són:

El Consell d'Ensenyament de l'ensenyament de Medicina.

El Consell d'Ensenyament de l'ensenyament de Fisioteràpia.

El Consell d'Ensenyament de l'ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica.

Article 29è

1. La Junta de Facultat constitueix consells assessors, formats per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat.

2. Els consells assessors han de treballar preferentment en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

3. A la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut es constituirà el Consell Assessor de Ciències de la Salut.

TÍTOL QUART: Régim econòmic

Article 30è

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 31è

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període, mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.

TÍTOL CINQUÈ: Reforma del Reglament

Article 32è

El degà o degana per iniciativa pròpia o bé per una desena part dels membres de la Junta de Facultat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requereix l'acord de la majoria simple dels membres presents de la Junta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment d'entrar en vigor d'aquest Reglament, queda derogat el Reglament de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut aprovat en Junta de Govern de data 20 de desembre de 2000.

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplica la Llei 13/1989, d'organització, funcionament i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 23/2002, de 18 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.