2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Pla d'estudis

PLA D’ESTUDIS DE L’ENSENYAMENT DE FISIOTERÀPIA

El nostre pla d'estudis té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional ja que està homologat pel Consejo de Universidades. Segueix les directrius generals pròpies dels plans d'estudi conduents a l'obtenció del títol de Diplomat en Fisioteràpia establertes en el RD 1414/1990, de 26 d'octubre (BOE núm. 278 de 20-11-1990).

Així doncs va ser publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en la data següent:

• BOE núm. 52 de 2 de març de 1995
Resolució, de 9 de gener de 1995, de la Universitat Rovira i Virgili per la quals'estableix el pla d'estudis de Fisioteràpia.

Posteriorment va ser modificat:

• BOE núm. 261 de 29 d'octubre de 1996
Resolució, de 7 d'octubre de 1996, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, per la qual es rectifica la del 9 de gener per la qual s'establia el pla d'estudis de Fisioteràpia.

També podeu consultar aquest pla d'estudis en l'apartat Docència / 1r i 2n cicle.