2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Ciències biològiques. Anatomia i fisiologia humanes, destaquen les relacions dinàmiques entre l'estructura i la funció, especialment de l'aparell locomotor i els sistemes nerviós i cardiorespiratori.
  A2 Ciències biològiques. Els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de l'aplicació de la fisioteràpia.
  A3 Ciències biològiques. Els factors que influeixen sobre el creixement i desenvolupament humans al llarg de tota la vida.
  A4 Ciències físiques. Els principis i les teories de la física, la biomecànica, la cinesiologia i l'ergonomia, aplicables a la fisioteràpia.
  A5 Ciències físiques. Les bases físiques dels agents físics i les aplicacions en fisioteràpia.
  A6 Ciències físiques. Els principis i les aplicacions dels procediments de mesura basats en la biomecànica i en l'electrofisiologia.
  A7 Ciències físiques. L'aplicació dels principis ergonòmics i antropomètrics
  A8 Ciències de la conducta. Els factors psicològics i socials que influeixen en l'estat de salut/malaltia de l'individu, família i comunitat.
  A9 Ciències de la conducta. Les teories de la comunicació i de les habilitats interpersonals.
  A10 Ciències de la conducta. Les teories de l'aprenentatge que s’apliquen en l'educació per a la salut i en el seu procés d'aprenentatge al llarg de tota la vida.
  A11 Ciències de la conducta. Els factors que intervenen en el treball en equip i en situacions de lideratge.
  A12 Ciències clíniques. Els aspectes generals de la patologia d'etiologia endògena i exògena relacionada amb la fisioteràpia de tots els aparells i sistemes amb els seus tractaments mèdics, quirúrgics, fisioterapèutics i ortopèdics.
  A13 Ciències clíniques. Els canvis estructurals, fisiològics, funcionals i de conducta que es produeixen com a conseqüència de la intervenció de la fisioteràpia.
  A14 Ciències clíniques. Les bases teòriques de la fisioteràpia com a ciència i professió. Els models d'actuació en fisioteràpia. Les bases teòriques de les valoracions, tests i comprovacions funcionals: coneixement de les seves modalitats i tècniques així com de l'avaluació científica de la utilitat i efectivitat. El diagnòstic de fisioteràpia. Metodologia de la investigació aplicada a la fisioteràpia.
  A15 Ciències clíniques. Els procediments fisioterapèutics generals: cinesiteràpia, massatge i massoteràpia, electroteràpia, magnetoteràpia, ergoteràpia, hidroteràpia, balneoteràpia, climatoteràpia, talassoteràpia, termoteràpia, crioteràpia, vibroteràpia, fototeràpia, pressoteràpia i els derivats d'altres agents físics.
  A16 Ciències clíniques. Els procediments fisioterapèutics basats en mètodes i tècniques específics d'actuacions fisioterapèutiques que s’apliquen en les diferents patologies de tots els aparells i sistemes, i en totes les especialitats de medicina i cirurgia, així com en la promoció i conservació de la salut i en la prevenció de la malaltia. Aquests mètodes es refereixen, entre altres, als processos neurològics, de l'aparell locomotor (teràpies manuals, teràpies manipulatives articulars, osteopatia i quiropraxia), de l'aparell respiratori, del sistema cardiocirculatori, a les alteracions de l'estàtica i la dinàmica, als mètodes específics ortopèdics i a les tècniques terapèutiques reflexes, alternatives o complementàries afins al camp de competència de la fisioteràpia.
  A17 Ciències clíniques. Les metodologies d'investigació i d'avaluació que permeten la integració de perspectives teòriques i experiències d'investigació en el disseny i implantació d'una fisioteràpia efectiva.
  A18 Ciències clíniques. Les teories en què es basen la capacitat de resolució de problemes i el raonament clínic.
  A19 Context administratiu i organitzatiu de la pràctica professional. Els processos d'administració i gestió sanitària, especialment dels serveis de fisioteràpia, en el context divers i canviant en que es desenvolupa.
  A20 Context administratiu i organitzatiu de la pràctica professional. Les implicacions de les disposicions organitzatives i dels models treball.
  A21 Context administratiu i organitzatiu de la pràctica professional. Els criteris i indicadors que garanteixen la qualitat en la prestació del servei de fisioteràpia, mitjançant l'ús de guies de bona pràctica clínica i d'estàndards professionals.
  A22 Context sociopolític de l'atenció a la salut. Els conceptes fonamentals de la salut, els sistemes de salut i nivells assistencials. Epidemiologia. La Fisioteràpia en el procés salut-malaltia.
  A23 Context sociopolític de l'Atenció a la Salut. L'impacte de les polítiques sociosanitàries en la pràctica professional.
  A24 Context sociopolític de l'atenció a la salut. Factors que intervenen en els problemes de desigualtat social i en les necessitats salut dels diferents grups socials.
  A25 Dimensió eticodeontològica. Les condicions ètiques, legals i professionals que conformen la pràctica de la fisioteràpia.
  A26 Dimensió eticodeontològica. Els codis deontològics de la professió.
  A27 Dimensió eticodeontològica. Les normes legals d'àmbit professional
  A28 Elaborar i emplenar de forma sistemàtica la història clínica de fisioteràpia completa, on es registren de forma adequada i eficaç tots els passos seguits des de la recepció del pacient/usuari fins a l'informe a l'alta de fisioteràpia.
  A29 Valorar l'estat funcional del pacient/usuari, considerant els aspectes físics, psicològics i socials, per a la qual cosa haurà de: a) rebre el pacient, recollir i valorar les dades subjectives manifestades per l'usuari i/o les persones significatives del seu entorn; b) aplicar els procediments adequats de valoració en fisioteràpia, la qual cosa inclou executar les proves elèctriques i manuals destinades a determinar el grau d'afectació de la innervació i de la força muscular, les proves per determinar les capacitats funcionals, l'amplitud del moviment articular i les mesures de la capacitat vital; c) identificar les dades i descriure les alteracions, limitacions funcionals i discapacitats trobades reals i potencials; d) registrar de forma sistemàtica les dades significatives de la informació recollida i expressar-les de forma correcta en la història clínica de fisioteràpia.
  A30 Determinar el diagnòstic de fisioteràpia d'acord amb les normes reconegudes internacionalment i amb els instruments de validació internacionals. Aquesta competència inclou jerarquitzar les necessitats del pacient/usuari per atendre amb prioritat aquelles que més comprometin el procés de recuperació.
  A31 Dissenyar el Pla d'Intervenció de Fisioteràpia. Elaborar un Pla específic d'Intervenció de Fisioteràpia utilitzant habilitats de resolució de problemes i raonament clínic: d'acord amb els recursos disponibles; formulant els objectius d'intervenció amb l'usuari i, si escau, amb les persones significatives del seu entorn, recollint les seves expectatives respecte a l'atenció, seleccionant els protocols o procediments més adequats a l'atenció planificada i atenent-se als criteris d'adequació, validesa i eficiència.
  A32 Executar, dirigir i coordinar el Pla d'Intervenció de Fisioteràpia, atenent-se al principi de la individualitat de l'usuari i utilitzant les eines terapèutiques pròpies de la fisioteràpia, és a dir, el conjunt de mètodes, procediments, actuacions i tècniques que mitjançant l'aplicació dels mitjans físics curen, recuperen, habiliten, rehabiliten, adapten i readapten les persones amb deficiències, limitacions funcionals, discapacitats i minusvalideses; prevenen les malalties i promouen la salut a les persones que volen mantenir un nivell òptim de salut. Això implica establir i aplicar els mitjans físics terapèutics en els tractaments que es prestin als usuaris de totes les especialitats de medicina i cirurgia on sigui necessària l'aplicació dels mitjans esmentats. Dissenyar i aplicar exercicis terapèutics, amb mètodes especials, per a les malalties i lesions cardiorespiratòries, ortopèdiques, traumatològiques, pediàtriques, reumatològiques, geriàtriques, neurològiques, pneumològiques, esportives, així com per a les alteracions del raquis, la incontinència urinària i fecal i els exercicis maternals prepart i postpart. Dissenyar i aplicar els procediments de cinesiteràpia, mobilització, manipulació, massoteràpia, teràpia manual, osteopatia, quiropràxia i la resta de tècniques manuals. Dissenyar i aplicar les distintes modalitats d'electroteràpia, termoteràpia i crioteràpia, fotototeràpia, ultrasonoteràpia, vibroteràpia, magnetoteràpia, ergoteràpia i pressoteràpia. Dissenyar i aplicar les distintes modalitats d'hidroteràpia, balneoteràpia, climatoteràpia, talassoteràpia, etc. Dissenyar i aplicar les diverses modalitats dels mètodes i tècniques terapèutiques reflexes així com d'altres teràpies manuals específiques, alternatives o complementàries afins al camp de competència de la fisioteràpia. Establir i aplicar el tractament en grups a usuaris amb problemes similars. Fomentar la participació de l'usuari i la família en el seu procés de recuperació. Prevenir i evitar els riscos en l'aplicació del tractament. Establir el pla de pautes que s'ha de seguir durant el tractament.
  A33 Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament de fisioteràpia amb relació als objectius marcats i als criteris de resultats establerts. Serà necessari: definir i establir els criteris de resultats, realitzar la valoració de l'evolució del pacient/usuari, redissenyar els objectius segons la valoració, si és necessari, i adequar el pla d'intervenció o tractament als nous objectius, si escau.
  A34 Elaborar l'informe per donar l'alta de fisioteràpia. Quan consideri que s'han cobert els objectius proposats, bé per curació del procés o bé perquè s'hagin exhaurit les possibilitats de recuperació amb les mesures terapèutiques a l'abast, es proposarà l'alta de fisioteràpia i s'elaborarà l'informe pertinent.
  A35 Proporcionar una atenció de fisioteràpia de forma eficaç, atorgant una assistència integral als pacients/usuaris, per la qual cosa serà necessari interpretar les prescripcions facultatives; preparar l'entorn en què es durà a terme l'atenció de fisioteràpia perquè sigui confortable, mantenir informat el pacient del tractament que se li aplica, explicant-li les proves i maniobres que se li practiquen, la preparació que requereixen i demanar-li que col•labori en tot moment, registrar diàriament l'aplicació de l'atenció en fisioteràpia, l'evolució i els incidents, identificar signes i símptomes d'alteració de les funcions biològiques relacionats amb l'atenció de fisioteràpia, controlar i interpretar els signes vitals durant l'execució del tractament diari, orientar les activitats i l’actuació amb relació als pacients/usuaris, del personal no sanitari i subaltern, i avaluar la pròpia atenció proporcionada als pacients/usuaris.
  A36 Intervenir en els àmbits de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Això inclou, entre altres, identificar els factors socials i econòmics que influeixen en la salut i en l'atenció a la salut, dissenyar i realitzar activitats de prevenció de la malaltia i promoció de la salut, assessorar en l'elaboració i execució sobre polítiques d'atenció i educació en l'àmbit de la fisioteràpia, identificar riscos i factors de risc, avaluar i seleccionar els usuaris que poden beneficiar-se de les mesures preventives, proporcionar educació sanitària a la població en els diversos àmbits: familiar, escolar, esportiu, laboral i d'oci, planificar, establir i aplicar exercicis, postures i activitats en programes de prevenció de la salut, col•laborar amb els serveis dedicats al desenvolupament de la salut i ser un agent de salut, participar en els programes d'educació maternal, pediàtrica, geriàtrica, escolar, laboral, esportiva, de l'adolescent, sexual i d'educació especial, assessorar en programes d'educació per a la salut, dissenyar i ensenyar els diferents mitjans de prevenció de les alteracions funcionals, de control per mitjans físics del dolor i, específicament, en relació amb la higiene postural, les situacions de pèrdua de mobilitat i les fases agudes àlgides i aconsellar sobre tot això.
  A37 Relacionar-se de forma efectiva amb tot l'equip pluridisciplinari. Això inclou establir els objectius de fisioteràpia a l'equip, recollir, escoltar i valorar les reflexions de la resta de l'equip pluridisciplinari sobre les seves actuacions, acceptar i respectar la diversitat de criteris de la resta dels membres de l'equip, reconèixer les competències, habilitats i coneixements de la resta dels professionals sanitaris, participar i integrar-se en els treballs de l'equip a les seves vessants científiques i professionals, així com de relació amb els familiars, grups d'interès i institucions, fer de la comunicació i el respecte als professionals les eines per superar els conflictes interprofessionals i de competències.
  A38 Incorporar a la cultura professional els principis ètics i legals de la professió. Això implica respectar els drets del pacient/usuari i dels familiars, identificar les possibles vulneracions delsl drets esmentats i prendre les mesures adequades per preservar-los, identificar problemes ètics en la pràctica quotidiana i aplicar el raonament i el judici crític en la seva resolució, participar en el comitè d'ètica assistencial i en els comitès ètics d'investigació clínica, ajustar la praxi professional als condicionants deontològics i a la normativa jurídica de l'exercici professional, garantir la confidencialitat de les dades de l'usuari i dels professionals, vetllar perquè les competències pròpies del fisioterapeuta les portin a terme professionals degudament titulats i col•legiats, i denunciar l'intrusisme i la falta de deontologia professional davant les institucions professionals i sanitàries, vetllar perquè la incorporació de professionals novells a la pràctica professional sigui l'adequada, facilitant la seva orientació inicial, actuar com a perit en la seva matèria davant requeriments judicials, estar atent a la legislació en matèria de salut i seguretat vigents i integrar-les en la pràctica professional.
  A39 Incorporar la investigació científica i la pràctica basada en l'evidència com a cultura professional. Això inclou establir línies d'investigació en l'àmbit de les competències de la professió i difondre-les en el grup d'investigació, participar en el grup d'investigació de l'entorn, difondre els treballs d'investigació i les conclusions en la comunitat científica i professional, establir protocols assistencials de fisioteràpia basats en la pràctica per evidència científica, fomentar totes aquelles activitats professionals que comportin la dinamització de la investigació en fisioteràpia.
  A40 Desenvolupar la funció docent com a part pròpia de l'exercici professional. Això implica participar activament en la formació dels professionals de fisioteràpia, participar en l'elaboració i impartició de programes educatius relacionats amb la fisioteràpia dirigits a grups professionals, interdisciplinaris i/o a la població en general, avaluar els propis nivells de coneixement, actituds i habilitats, participar en processos d'avaluació professional, en general, i especialment en aquells processos de recertificació que estableixi l'administració corresponent.
  A41 Mantenir actualitzats els fonaments dels coneixements, les habilitats i les actituds de les competències professionals, mitjançant un procés de formació permanent (al llarg de tota la vida), analitzar críticament els mètodes, protocols i tractaments de l'atenció en fisioteràpia i vetllar perquè s'adeqüin a l'evolució del saber científic.
  A42 Exercir activitats de planificació, gestió i control dels serveis de fisioteràpia. Això inclou participar en l'elaboració, gestió i execució del pla de salut de la institució en què es treballi, establir, definir i aplicar el funcionament de la Unitat de Fisioteràpia, establir els programes sanitaris en matèria de fisioteràpia, establir, definir i aplicar els criteris d'atenció en fisioteràpia, utilitzant adequadament els recursos disponibles, aplicant criteris d'eficiència com a eines de treball i utilitzant adequadament la tecnologia, establir, definir i aplicar els criteris perquè l'atenció de fisioteràpia es faci de manera sistematitzada, continuada i documentada per garantir la qualitat de la prestació sanitària i participar en el funcionament i organització general de la institució en què es treballi.
  A43 Aplicar els mecanismes de garantia de qualitat en la pràctica de la fisioteràpia, ajustant-se als criteris, indicadors i estàndards de qualitat reconeguts i validats per a la bona pràctica professional.
  A44 Afrontar l'estrès, la qual cosa suposa tenir capacitat per controlar-se a si mateix i controlar l'entorn en situacions de tensió.
  A45 Assumir riscos i viure en entorns d'incertesa, és a dir, tenir la capacitat per exercir una responsabilitat sense conèixer al 100% el resultat final.
  A46 Motivar els altres, la qual cosa suposa tenir la capacitat de generar en els altres el desig de participar activament i amb il•lusió en qualsevol projecte o tasca.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Presa de decisions
  B2 Resolució de problemes
  B3 Capacitat d'organització i planificació
  B4 Capacitat d'anàlisi i síntesi
  B5 Comunicació oral i escrita en la llengua nativa
  B6 Capacitat de gestió de la informació
  B7 Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
  B8 Coneixement d'una llengua estrangera
  B9 Compromís ètic
  B10 Treball en equip
  B11 Habilitats en les relacions interpersonals
  B12 Treball en un equip de caràcter interdisciplinari
  B13 Raonament crític
  B14 Treball en un context internacional
  B15 Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
  B16 Motivació per la qualitat
  B17 Adaptació a noves situacions
  B18 Creativitat
  B19 Aprenentatge autònom
  B20 Iniciativa i esperit emprenedor
  B21 Lideratge
  B22 Coneixement d'altres cultures i costums
  B23 Sensibilitat cap a temes mediambientals
  B24 Treballar amb responsabilitat.
  B25 Mantenir una actitud d'aprenentatge i millora. Això inclou manifestar interès i actuar en una constant recerca d'informació i superació professional, comprometent-se a contribuir al desenvolupament professional a fi de millorar la competència de la pràctica i mantenir l'estatus que correspon a una professió titulada i regulada.
  B26 Manifestar un alt grau d'autoconcepte, amb una acceptació òptima de si mateix, sense egocentrisme però sense complexos.
  B27 Ajustar-se als límits de la seva competència professional en l'atenció a la salut.
  B28 Col•laborar i cooperar amb altres professionals enriquint-se entre ells. Això inclou resoldre la majoria de les situacions establint una comunicació directa i assertiva cercant consensos, ajudar altres professionals de la salut en la pràctica professional, conèixer els límits interprofessionals i utilitzar els procediments de referència apropiats.
  B29 Manifestar respecte, valoració i sensibilitat davant el treball dels altres.
  B30 Desenvolupar la capacitat per organitzar i dirigir equips de treball de mode efectiu i eficient.
  B31 Manifestar discreció, utilitzant de forma adequada la informació de què disposa, preservant la dignitat del pacient.
  B32 Treballar amb responsabilitat, la qual cosa suposa ser capaç de fer front a les activitats del seu lloc de treball sense necessitat una estricta supervisió.
  B33 Mostrar la seva orientació al pacient/usuari, posant de manifest en la seva actuació que el ciutadà i les seves necessitats són l'eix entorn del qual giren les seves decisions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d’un idioma estranger.
  C2 Utilitzar com a usuaris les eines bàsiques en TIC.
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia