2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Ciències del Sistema Nerviós (2015)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós
  A2 Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
  A3 Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per a formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
  A4 Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics
  A5 Manejar la bibliografia científica i específicament en l’àmbit de la neurociència
  A6 Elaborar un projecte d’investigació o assaig clínic
  A7 Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts mitjançant estudis científics o assajos clínics dins de l’àmbit de la neurociència
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins del seu àmbit temàtic.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i l'ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexos de forma crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
  CT4 Treballar en equips multidisciplinaris i en contextos complexos.
  CT5 Comunicar idees complexes de forma efectiva a tota mena d'audiències.
  CT6 Desenvolupar habilitats per a gestionar la carrera professional.
Tipus C Codi Competències Nuclears