2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Salut Mental:Invest. en Psiquiatria, Neurotoxicol. i Psicofarmacol. (2008)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Recerca
  AR1 Compendre en profunditat el principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la psicofarmacologia.
  AR2 Dominar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques (tóxics ambientals, drogues d’abús i fàrmacs)
  AR3 Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal i patològica
  AR4 Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als neurotòxicos
  AR5 Compendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
  AR6 Tenir habilitats per formular hipòtesis dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada cas
  AR7 Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurotoxicología i/o Psicofarmacologia
  AR8 Ser capaç de jutjar els riscos derivats de l’exposició/us de neurotòxics i psicofàrmacs.
  AR9 Ser capaços d'identificar els factors ambientals susceptibles d'alterar la conducta de l'organisme, i valorar els riscos derivats de la exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i psicofàrmacs)
  AR10 Saber interpretar situacions relacionades amb la salut mental la genètica i l’ambient.
  AR11 Planificar, executar i explicar experiments i saber informar-se en l’ambit de la salut mental
  AR12 Saber emprar la bibliografia científica
  AR13 Tenir la capacitat per emprar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un projecte de recerca
  AR14 Estar actualitzat pel que fa als coneixements en clínica, diagnòstic, fenotips alternatius, factors de risc ambiental i genètica, així com dels procediments metodològics que permeten l’estudi i avaluació d’aquests camps en l’esquizofrènia, trastorns afectius, trastorns de personalitat, autisme i demències.
  AR15 Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles d’ésser resolts mitjançant estudis de psiquiatria geneticoambiental.
  AR16 Desenvolupar projectes d’investigació de psiquiatria mitjançant disseny d’estratègies eficaces per abordar els problemes identificats així com per planificar i executar els projectes d’investigació requerits.
  AR17 Dominar i aplicar tècniques: instruments per a la recollida i anàlisi de dades qualitatives de psiquiatria
  AR18 Desenvolupar habilitats per a l’ús de programes informàtics per a la investigació qualitativa dels trastorns mentals.
TipusB Codi Competències Transversals
  Recerca
  BR1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BR2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BR3 Flexibilitat. Disponibilitat per a l’adaptació en ambients canviants
  BR4 Resoldre problemes de manera efectiva
  BR5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BR6 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BR7 Considerar l’ètica i la integritat intel•lectual com a valors essencials a la pràctica professional
  BR8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BR9 Disponibilitat a la participació compromesa en la vida social
  BR10 Lideratge
  BR11 Treballar en equip i gestionar equips
  BR12 Asertivitat. Comunicar de manera clara i sense ambigüitats tant a audiències expertes com no expertes
  BR13 Aprendre a aprendre
  BR14 Planificació i organització
  BR15 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BR16 Sensibilitat pel medi ambient
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)
  Recerca
  CR1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del màster.
  CR2 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CR3 Desenvolupament d’una perspectiva global del món en l’àrea específica on s’ubica el màster.
  CR4 Desenvolupament d’habilitats informacionals.
  CR5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional.
  CR6 Desenvolupament de processos d'incorporació al món del treball (compte d'altres i/o emprenedoria) (Orientació professional)