2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Ciències del Treball (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15042001 ANÀLISI DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Troncal 6
15042003 ANÀLISI INTERNA DE RECURSOS Primer
Troncal 4.5
15042101 ESTADÍSTICA BÀSICA I MÈTODES QUANTITATIUS Primer
Obligatòria 4.5
15042009 TEORIES I MODELS Primer
Troncal 4.5
15042007 DRET DE L'OCUPACIÓ Segon
Troncal 6
15042002 GESTIÓ DE QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA Segon
Troncal 6
15042004 GESTIÓ DEL COMPLIMENT I LA COMPENSACIÓ Segon
Troncal 4.5
15042102 SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Segon
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15042008 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Primer
Troncal 6
15042011 ANÀLISI I GESTIÓ DE LA NEGOCIACIÓ I EL CONFLICTE Primer
Troncal 6
15042103 FISCALITAT DEL TREBALL Primer
Obligatòria 4.5
15042005 TEORIES DEL MERCAT DE TREBALL Primer
Troncal 6
15042006 DINÀMICA DEL MERCAT DE TREBALL Segon
Troncal 6
15042012 ESTRATÈGIA EN LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES Segon
Troncal 6
15042104 GESTIÓ INTERNA DE L'EMPRESA Segon
Obligatòria 4.5
15042010 SISTEMA NORMATIU DE LES RELACIONS LABORALS Segon
Troncal 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15042210 QUALITAT DE VIDA LABORAL Primer
Optativa 4.5
15042206 RÈGIM JURÍDIC DEL MEDI AMBIENT Primer
Optativa 6
15042208 SISTEMA POLÍTIC I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Primer
Optativa 4.5
15042201 SISTEMES DE RELACIONS LABORALS COMPARADES Primer
Optativa 6
15042202 APRENENTATGE DE LES ORGANITZACIONS Segon
Optativa 4.5
15042209 DRET DEL TREBALL EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Segon
Optativa 4.5
15042207 DRET PENAL DE L'EMPRESA Segon
Optativa 4.5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15061210 COMPTABILITAT Primer
Optativa 4.5
15051202 ELEMENTS D'ECONOMIA Primer
Optativa 4.5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15061014 HISTÒRIA SOCIAL I POLÍTICA CONTEMPORÀNIA Primer
Troncal 6
15061013 INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT Primer
Troncal 6
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15061214 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA Primer
Optativa 4.5
15061213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS Primer
Optativa 4.5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15061019 PSICOLOGIA DEL TREBALL Primer
Troncal 4.5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15073203 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Segon
Optativa 4.5
Complements formació
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15061020 PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS Segon
Troncal 4.5
15061024 SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS Segon
Troncal 6