2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Treball Social (2001)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Interactuar amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per aconseguir canvis, promocionar el desenvolupament dels mateixos i millorar les condicions de vida a través de la utilització dels mètodes i models de Treball Social.
  A2 Intervenir amb persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats per ajudar-los a prendre decisions ben fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions preferents i recursos.
  A3 Promoure el creixement, desenvolupament i independència de les persones identificant les oportunitats per formar I crear grups, utilitzant la programació i les dinàmiques de grup pel creixement individual i l’enfortiment de les habilitats.
  A4 Respondre a situacions de crisi valorant la urgència de les situacions, planificant i desenvolupant accions per fer front a les mateixes i revisant els seus resultats.
  A5 Valorar les necessitats i opcions possibles per orientar una estratègia d’intervenció.
  A6 Treballar de manera eficaç dins de sistemes, xarxes i equips interdisciplinars i multiorganitzacionals amb el propòsit de Col•laborar en l’establiment de fins, objectius i temps de duració dels mateixos contribuint igualment a abordar.
  A7 Administrar i ser responsable del seu propi treball assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l’eficàcia del propi programa de treball.
  A8 Dissenyar, implementar i avaluar projectes d’intervenció social.
  A9 Investigar, analitzar, avaluar I utilitzar el coneixement actual de les millors pràctiques del treball social per revisar i actualitzar els propis coneixements sobre els marcs de treball.
  A10 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats i treballar a favor dels resultats planificats examinant amb les persones les xarxes de suport a les que poden accedir i desenvolupar.
  A11 Establir relacions professionals amb l’objecte d’identificar la forma més adequada d’intervenció.
  A12 Preparar, produir, implementar i avaluar els plans d’intervenció amb el sistema client i els col•legues professionals negociant el subministrament de serveis que han de ser emprats i revisant l’eficàcia dels plans d’intervenció amb les persones.
  A13 Utilitzar la mediació com estratègia d’intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes.
  A14 Contribuir a la promoció de les millors pràctiques del treball social participant en el desenvolupament i anàlisi de les polítiques que s’implementen.
  A15 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona el treball com a quotidià, com a suport per revisar les estratègies professionals que han de donar resposta a les situacions socials emergents.
  A16 Establir i actuar per a la resolució de situacions de risc prèvia identificació i definició de la naturalesa del mateix.
  A17 Treballar amb els comportaments que representen un risc per al sistema client, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
  A18 Defensar persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix.
  A19 Preparar i participar en les reunions de presa de decisions amb l’objectiu de defensar millor els interessos de les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats.
  A20 Gestionar conflictes, dilemes i problemes ètics complexos identificant els mateixos, dissenyant estratègies de superació i reflexionant sobre els seus resultats.
  A21 Contribuir a l’administració de recursos i serveis col•laborant amb els procediments implicats en al seva obtenció, supervisant la seva eficàcia i assegurant la seva qualitat.
  A22 Gestionar, presentar i compartir històries i informes socials mantenint-los complets, fidels, accessibles i actualitzats com a garantia en la presa de decisions i valoracions professionals.
  A23 Treballar dins d’estàndards acordats per l’exercici del treball social I assegurar el propi desenvolupament professional utilitzant l’assertivitat professional per a justificar les pròpies decisions, reflexionant críticament sobre les mateixes.
  A24 Establir, minimitzar i gestionar e risc cap a un mateix i els col•legues a través de la planificació, revisió i seguiment d’accions per a limitar l’estrès i el risc.
  A25 Gestionar i dirigir entitats de benestar social.
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col•laborativa
  B6 Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Motivació per la qualitat en el treball
  B10 Capacitat de lideratge de grups de treball
  B11 Capacitat analítica i de síntesi
  B12 Capacitat d'organització i planificació
  B13 Capacitat de gestió de documentació i informació
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia