2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Relacions Laborals (2002)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Marc normatiu regulador de les relacions laborals: redacció de contractes i pròrrogues; nòmines; cartes d'acomiadament; expedients disciplinaris; notificacions de trasllats, canvis de funcions i modificacions de condicions de treball; càlcul de quitances; preparació d'expedients de regulació d'ocupació.
  A2 Marc normatiu regulador de la Seguretat Social i de la protecció social complementària: cotització, pensions contributives, pensions no contributives, plans i fons de pensions, altes i baixes, incapacitat temporal i permanent, etc.
  A3 Organització i direcció de recursos humans: selecció de personal, classificació professional, funcions, estratègies, etc.
  A4 Sociologia del Treball, Estadística i Tècniques d'Investigació Social: capacitat per a desxifrar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
  A5 Psicologia del Treball, selecció de personal i tècniques de negociació i resolució de conflictes
  A6 Capacitat per a dirigir equips de treball i per a aplicar decisions en matèria de recursos humans
  A7 Salut laboral i prevenció de riscos laborals: identificació i avaluació de riscos, formació preventiva, organització i direcció de serveis de prevenció, auditories de prevenció
  A8 Teoria i sistemes de relacions laborals: aplicació de mètodes i estratègies de recursos humans (cercles de qualitat, grups de discussió, incentius, objectius, torns de treball)
  A9 Assessorament a treballadors, sindicats i empreses
  A10 Polítiques sociolaborals: disseny i estudi de llocs de treball, presa de decisions en matèria organitzativa del personal (horaris, calendari laboral, jorandes, mètodes de treball)
  A11 Auditoria sociolaboral
  A12 Representació i negociació en els diferents àmbits extrajudicials de les relacions laborals
  A13 Representació i defensa de treballadors i empresaris davant els jutjats del social i la Inspecció de Treball
  A14 Gestió tributària: IRPF i IVA
  A15 Gestió de tràmits administratius: permisos d'obertura, llicències d'activitat, obertura de centres de treball, avís previ d'inici d'obres, etc.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometre-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilizació pels temes vinculats al medi ambient
  B9 Motivació per la qualitat en el treball
  B10 Capacitat de lideratge de grups de treball
  B11 Capacitat analítica i de síntesi
  B12 Capacitat d'organització i planificació
  B13 Capacitat de gestió de documentació i informació
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia