2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  NACIONALIDAD Y EXTRANJERÍA
   Continguts
tema Subtema
El règim jurídic de l’estranger Consideracions generals i polítiques d’estrangeria. Condició jurídica de l’estranger. La Unió Europea i el règim d’estrangeria. Competències del nou estatut d’Autonomia de Catalunya. Les polítiques d’acollida.
Marc normatiu espanyol en matèria d’estrangeria Característiques i evolució del marc normatiu espanyol. La Llei d’estrangeria i el seu reglament. Els drets dels estrangers. L’empadronament d’estrangers. Règim comunitàri.
Residència legal dels estrangers Idees generals. Situació dels estrangers: trànsit, estada i residència. L’entrada d’estrangers a Espanya: requisits.Règim general: a) Autorització de residència i treball inicial. b) Autorització de residència per reagrupament. c) Autorització de residència per circumstàncies excepcionals. d) Autorització de residència per a menors nascuts a Espanya fills de residents legals. e) Altres. Sol•licituds de modificació i renovació.
La integració europea i el règim d'estrangeria circulació de persones: lliure circulació de treballadors, lliure prestació de serveis i llibertat d'establiment. Entrada i permanència a Espanya: Normativa d'aplicació.- Àmbit d'aplicació.- Entrada: documents.- Permanència: Estada. concepte i documents. Residència.- concepte i documents.
Procediment administratiu sancionador.- Idees generals. Infraccions i sancions. El procediment administratiu en matèria d’estrangería. La denegació de l’autorització sol•licitada. Recursos administratius. El procediment contenciós-administratiu: els diversos procediments i accions. L’escrit de demanda. La celebració de la vista i la prova documental. Mesures cautelars i cautelaríssimes.
Sortida i expulsió d’estrangers La sortida voluntària. L’expulsió: causes d’expulsió, procediments i recursos. Denegació d’entrada i devolució d’estrangers. Les mesures provisionals. Els centres d’internament d’estrangers: regulació legal.
La nacionalitat i dret de la nacionalitat Concepte de nacionalitat. Concepte i naturalesa del vincle nacional. Aspectes interns i internacionals de la nacionalitat. Fonts de Dret en matèria de nacionalitat: a) Constitució espanyola b) Codi civil i darreres modificacions en matèria de nacionalitat. c) Reglament del Registre Civil d) Doctrina de la Direcció General de Registres del Notariat.
L’atribució de la nacionalitat Idees generals. L’inscripció del naixement. La nacionalitat espanyola d’origen. Ius sanguinis i ius soli. La possessió d’estat. L’opció de nacionalitat. El dret d’opció.
L’adquisició de la nacionalitat Concepte. Atribució per carta de naturalesa. Atribució per residència en territori espanyol. Procediment i requisits.
Pèrdua i recuperació de la nacionalitat Idees generals. La pèrdua de la nacionalitat espanyola: a) la pèrdua voluntària: requisits; la pèrdua com a sanció: supòsits d’admissibilitat. La recuperació de la nacionalitat espanyola en els diversos supòsits.
Els conflictes de nacionalitat La doble nacionalitat. Tractats de doble nacionalitat. L’apatrídia. La lluita contra l’apatrídia en el dret convencional i en el dret intern espanyol.