2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 2 3
 
Sessió Magistral
10 7 17
Seminaris
2 8 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 5 20
Debats
5 5 10
Treballs
5 5 10
Presentacions / exposicions
20 15 35
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves objectives de tipus test
2.5 0 2.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat