2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  LA PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA DE LA EMPRESA
   Continguts
tema Subtema
1. INTRODUCCIÓ A LA TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL. 1. Fonts.
2. Objecte.
3. Àmbit espacial d'aplicació.
4. L'exercici de l'activitat financera que afecta a l'empresa.
5. Tributació de l'empresa.: persona jurídica.
6. Tributació de l'empresa.: entitats sense personalitat jurídica.
7. Tributació de l'empresa.: persones físiques.
8. Tributació dels rendiments d'activitats econòmiques.

2. L´IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES. 1. Tributació individual de residents.
2. Base imposable: Rendiments d'activitats econòmiques.
3. Determinació del rendiment net en estimació directa normal.
3.1. Àmbit d'aplicació.
3.2. Renúncia i exclusió.
3.3. Determinació del rendiment.
4. Determinació del rendiment net en estimació directa simplificada.
4.1. Àmbit d'aplicació.
4.2. Renúncia i exclusió.
4.3. Determinació del rendiment.
4.4. Especialitats.
5. Determinació del rendiment net en estimació objectiva.
5.1. Àmbit d'aplicació.
5.2. Renúncia i exclusió.
5.3. Determinació del rendiment.
a. Rendiment net previ.
b. Rendiment net minorat.
c. Rendiment net de mòduls.
5.4. Coordinació amb el règim d'estimació objectiva de l'IVA.
5.5. Especialitats de les activitats econòmiques ramaderia, agricultura i pesca.
6. Base imposable. Meritació. Quota.
7. Deduccions dels rendiments d'activitats econòmiques.
8. Tributació de no residents.
9.Gestió de l'impost. Declaració. Retencions i ingressos a compte. Especial referència als Pagaments fraccionats d'empresaris i professionals.

3. L´IMPOST SOBRE SOCIETATS. 1. Naturalesa.
2. Àmbit d'aplicació.
3. Fet imposable.
4. Període impositiu.
5. Meritament.
6. Subjecte passiu.
7. Base imposable.
7.1. El resultat comptable.
7.2. Correcció en el resultat comptable per a determinar la base imposable
8. Amortització de l'immobilitzat.
9. Provisions
10. Despeses no deduïbles en la determinació de la base imposable
11. Tipus de Gravamen i quota íntegre
12. Deduccions de la quota íntegre
13. Bonificacions de la quota