2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  LA TUTELA JUDICIAL DE LA EMPRESA
   Continguts
tema Subtema
TEMA 1.- EL PROCÉS CIVIL AMB ESPECIALITATS EMPRESARIALS 1. Introducció
2. La taxa judicial
3. La competència judicial
4. La notificació de la demanda
5. La representació de les empreses
6. La prova de l'interrogatori de les empreses
7. Les costes

TEMA 2.- L'ADVOCAT D'EMPRESA 1. L'advocat d'empresa i el seu marc formatiu: drets i obligacions
2. L'advocat d'empresa i el seu règim jurídic

TEMA 3.- LA TUTELA PRIVILEGIADA DEL CRÈDIT (I): EL PROCÉS MONITORI 1. Concepte i naturalesa jurídica
2. Àmbit del procés monitori
3. Documents que han d'acompanyar la petició
4. Procediment
5. Conversió del procediment en ordinari
TEMA 4.- LA TUTELA PRIVILEGIADA DEL CRÈDIT (II): EL PROCÉS CANVIARI 1. Àmbit d'aplicació
2. Característiques específiques del procediment
3. Competència
4. La demanda
5. El requeriment de pagament i l'embargament preventiu
6. L'oposició canviària
TEMA 5.- EL PROCÉS HIPOTECARI 1. Introducció
2. Pluralitat de vies per reclamar el crèdit hipotecari
3. Legitimació i competència
4. La demanda d'execució hipotecària i
el requeriment de pagament
5. L'oposició i els motius de suspensió
6. La realització forçosa
TEMA 6.- EL PROCÉS MERCANTIL DE RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS DE SOCIETATS MERCANTILS 1. Marc normatiu de l'acció individual de responsabilitat de l'administrador social
2. Legitimació
3. Prescripció de l'acció
4. Procediment aplicable
5. L'acumulació d'accions
6. La prova de la responsbilitat de l'administrador social
TEMA 7.- EL PROCÉS MERCANTIL D'IMPUGNACIÓ JUDICIAL D'ACORDS SOCIETARIS 1. Tipus d'impugnació
2. Legitimació
3. Competència
4. Especialitats procedimentals del judici ordinari
5. La tutela cautelar; la suspensió dels acords socials i la inscripció a Registres Mercantils i de la Propietat

TEMA 8.- EL PROCÉS CONCURSAL 1. Marc normatiu
2. Pressupòsits subjectiu i objectiu
3. Tipologia
4. Competència
5. Legitimació
6. Procediment
6.1. La sol·licitud
6.2. Les seccions del concurs