2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
   Continguts
tema Subtema
Bloc temàtic I: Competències, organització administrativa i participació ciutadana en l’àmbit de la protecció ambiental. Tema 1. La distribució de competències entre l’Estat, les Comunitats Autònomes i els Ens Locals i l’organització administrativa del medi ambient.

Tema 2. La informació, la participació i l’accés a la justícia dels ciutadans en la protecció del medi ambient. El dret d’accés a la informació en matèria ambiental. La participació ciutadana en la defensa del medi ambient. La participació en les decisions polítiques relatives al medi ambient i en l’elaboració i execució del Dret ambiental. La participació en l’actuació administrativa: participació orgànica, funcional i cooperativa. La participació en la tutela pels tribunals del medi ambient.

Bloc temàtic II: Mecanismes d’intervenció administrativa sobre el medi ambient. Tema 3. La intervenció administrativa sobre el medi ambient: el paper de l’Administració Pública en la protecció i defensa del medi ambient. Els principis que han de regir la intervenció administrativa sobre el medi ambient. Les tècniques d’intervenció administrativa. Noves tendències en la intervenció administrativa sobre el medi ambient.

Tema 4. Les tècniques de regulació, limitació i control (I). L’avaluació d’impacte ambiental de projectes i activitats. L’avaluació de plans i programes amb incidència sobre el medi ambient.

Tema 5. Les tècniques de regulació, limitació i control (II). El control integrat de la contaminació. L’autorització ambiental, la llicència ambiental i la comunicació o llicència d’obertura.

Tema 6. Les tècniques de regulació, limitació i control (III). El règim sancionador. Els principis de legalitat, tipicitat i non bis in idem. Les infraccions i les sancions administratives en matèria ambiental. Els tipus de sancions i mesures accessòries aplicables en l’àmbit de la protecció del medi ambient. El procediment sancionador.

Tema 7. Les tècniques d’incentiu i foment econòmic. L’etiquetatge ecològic. Les auditories ambientals. Les subvencions dels poders públics. Altres instruments de foment.