2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Dret (2002)
 Asignaturas
  DRET LOCAL
   Contenidos
tema Subtema
1.- Antecedents històrics i marc constitucional i estatutari de l'Administració local de Catalunya. 1.1 Estatut de 1932
1.2 Estatut de 1979
1.3 Estatut de 2006
1.4 Jurisprudència Constitucional relativa al món local català
2.- El Municipi. 2.1 Població, organització i territori
3.- La Comarca i la Vegueria.
3.1 Antecedents històrics de les comarques de Catalunya
3.2 L'organització comarcal dins de l'ordenació territorial de Catalunya
3.3 Caràcter i funcions de les vegueries
4.- La Província.
4.1 Antecedents històrics en l'ordenament espanyol
4.2 La província com a ens local i com a divisió territorial de l'Estat
5.- El fenomen metropolità i altres ens locals voluntaris.
5.1 Àrees metropolitanes
5.2 Mancomunitats
5.3 Consorcis
6.- El règim dels actes i dels acords de les entitats locals.
6.1 Funcionaments dels òrgans col·legiats
6.2 Recursos administratius
7.- Participació ciutadana en la vida local. 7.1 Els drets d'informació i participació en l'àmbit local
7.2 Les consultes populars
8.- Les formes de gestió dels serveis públics locals. 8.1 Formes directes
8.2 Formes indirectes
8.3 Activitats econòmiques en règim de lliure concurrència
9.- La contractació a l'Administració Local. 9.1 Règim jurídic
9.2 Formes de selecció del contractista
9.3 Dret públic i dret privat en la contractació local a Catalunya
10.- Competències locals en matèria de medi ambient. 10.1 Règim jurídic
10.2 Especial referència a la gestió dels residus municipals
11.- Planejament territorial 11.1 Principis Generals i Normativa Vigent a Catalunya.
11.2 Plans territorials generals i parcials.
11.3 Relacions entre planejament territorial i planejament urbanístic.
12.- La Funció pública urbanística i la seva evolució legislativa a l'Estat espanyol i a Catalunya. 12.1 La pretesa liberalització del sòl
12.2 Anàlisi de la jurisprudència constitucional en la matèria
13.- Dret de propietat i dret urbanístic. 13.1 Competències estatals i estatutàries.
13.2 Panoràmica de l'evolució de la jurisprudència constitucional.
14.- Les administracions amb competències urbanístiques a Catalunya 14.1 Administració de la Generalitat
14.2 Entitats locals
14.3 Entitats urbanístiques especials.
15.- Règim urbanístic del sòl. 15.1 Sòl urbà
15.2 Sòl urbanitzable
15.3 Sòl no urbanitzable.
16.- Figures de planejament urbanístic 16.1 Plans directors
16.2 Plans d'ordenació urbanística municipal
16.3 Normes de planejament.
16.4 Programes d'actuació urbanística municipal.
16.5 Plans parcials.
16.6 Plans especials.
16.7 Plans de millora urbana.
17.- Responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria urbanística. 17.1 Especial configuració de la responsabilitat en aquest àmbit
17,2 Anàlisi de la jurisprudència
18.- La gestió urbanística.
18.1 Sistemes d'actuació
18.2 Reparcel.lació
18.3 Expropiació.
19.- La intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl. 19.1 Les llicencies urbanístiques.
19.2 La protecció de la legalitat urbanística.