2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  DERECHO INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
   Continguts
tema Subtema
I. NOCIONS INTRODUCTÒRIES
Tema 1:
Noció i formació històrica del dret internacional del medi ambient.
El dret internacional del medi ambient: aspectes generals. Els caràcters específics del dret internacional del medi ambient. L'evolució del dret internacional del medi ambient: d'Estocolm (1972) a Johannesburg (2002) i més enllà.
II. LA FORMACIÓ DE LES NORMES INTERNACIONALES RELATIVES A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT
Tema 2:
El dret internacional general relatiu a la protecció del medi ambient.
La naturalesa de les normes ambientals. Els principis fonmentals del dret internacional del medi ambient.
Tema 3: El dret internacional convencional relatiu a la protecció del medi ambient.
La cooperació dels Estats a través de tractats internacionals en matèria de protecció del medi ambient. Trets característics dels tractats multilaterals de protecció del medi ambient.
III. LA COOPERACIÓ INSTITUCIONALITZADA
Tema 4:
El sistema de les Nacions Unides i la protecció internacional del medi ambient.
El tractament del medi ambient en el marc de l'ONU. El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA). Activitats dels òrgans principals i dels organismes especialitzats de l'ONU.
Tema 5: Les Organitzacions Internacionals de caràcter regional i la protecció del medi ambient. La protecció del medi ambient i les Organitzacions Internacionals d'àmbit europeu. La protecció del medi ambient i les Organitzacions Internacionals d'àmbit no europeu.
IV. L'APLICACIÓ DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
Tema 6:
L'aplicació de les normes internacionals relatives a la protecció del medi ambient. Aplicació de les normes internacionals pels òrgans de l'Estat. El seguiment i el control de l'aplicació del dret internacional relatiu a la protecció del medi ambient. Arranjament pacífic de diferències internacionals relatives a la protecció del medi ambient.
Tema 7: La responsabilitat internacional de l'Estat en matèria de protecció del medi ambient.
Les normes generals sobre la responsabilitat internacional de l'Estat per la comissió d'un fet il.lícit. Les dificultats en l'aplicació de les normes generals a l'àmbit ambiental. El tractament de la responsabilitat per danys transfronterers en els acords multilaterals sobre medi ambient. El desenvolupament de normes generals sobre la responsabilitat por danys ambientals transfronterers: els treballs de la Comissió de Dret Internacional.
V. EL CONTINGUT MATERIAL DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT. Aspectes sectorials
Tema 8:
La protecció de l'atmosfera. Nocions generals. La contaminació transfronterera: el Conveni de Ginebra de 1979 contra la contaminació atmosfèrica a gran distancia. L'esgotament de la capa d'ozó: el Conveni de Viena de 1985 per la protecció de la capa d'ozó i el Protocol de Montreal de 1987. El canvi climàtic: la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de 1992 i el Protocol de Kyoto de 1997.
Tema 9: La conservació de la diversitat biològica. Nocions generals. La Convenció de Ramsar de 1971 sobre la protecció de zones humides. El comerç internacional d'espècies amenaçades: La Convenció de Washington de 1973 sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades. La gestió ecològicament racional de la biotecnologia: la Convenció de Rio de Janeiro de 1992 sobre la biodiversitat i el Protocol de Cartagena de 2000.
Tema 10: La protecció dels recursos de terra.
Nocions generals. La Declaració de principis sobre l'ordenació, la conservació i el desenvolupament sostenible dels boscos de 1992. La deforestació. La desertització: La Convenció de les Nacions Unides contra la desertització de 1994.
Tema 11: La protecció de les aigües marines i continentals.
Nocions generals. Protecció de mars i oceans: la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar de 1982. El sistema de la Convenció de Barcelona de 1976 per a la protecció del Mar Mediterrani contra la contaminació. La protecció de les aigües continentals: la Convenció de Helsinki de 1992 sobre la protecció i la utilització de cursos d'aigua transfronterers i llacs internacionals i la Convenció de Nova York de 1997 sobre els usos dels CAI per a finalitats diferents de la navegació.

Tema 12: La gestió dels productes tòxics.
Nocions generals. El Conveni de Rotterdam de 1998 sobre el procediment fonamentat previ aplicable a determinats plaguicides i productes químics perillosos objecte de comerç internacional. El Conveni d'Estocolm de 2001 sobre productes òrganics persistents.
Tema 13: La gestió dels residus perillosos.
Nocions generals. La producció, el tractament i l'eliminació dels residus perillosos. Els moviments transfronterers de residus perillosos: la Convenció de Basilea de 1989 sobre control dels moviments transfronterers de residus perillosos.
Tema 14: La seguretat nuclear i la gestió dels residus radioactius. Nocions generals. La contaminació radioactiva derivada dels usos pacífics de l'energia nuclear: els convenis sobre seguretat nuclear en el marc de l'Organisme Internacional de l'Energia Atómica. La protecció del medi ambient i els usos no pacífics de l'energia nuclear: la prohibició dels assaigs d'armes nuclears.
Tema 15: L'Antàrtida: Patrimoni Comú de la Humanitat.
Règim jurídic de l'Antàrtida: el Tractat sobre l'Antàrtida, Washington, d'1 de desembre 1959 i el Protocol al Tractat Antàrtic sobre Protecció del Medi Ambient, Madrid, 1991. Acords que complementen el Tractat Antàrtic: la Convenció per la conservació de les foques antàrtiques, Londres, 1972 i la Convenció per a la conservació dels recursos vius marins antàrtics, Camberra, 1980.
VI. EL CONTINGUT MATERIAL DEL DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT. Aspectes transversals
Tema 16:
El Conveni de la Comissió Econòmica per a Europa de les Nacions Unides sobre l'evaluació de l'impacte ambiental en un contexte transfronterer, Espoo, 1991 i el Protocol sobre Evaluació Estratègica del Medi Ambient de la Convenció sobre l'Evaluació de l'Impacte Ambiental en un Contexte Transfronterer, Kiev, 2003. El Conveni d'Aarhus sobre l'accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, Aarhus, 1998. Protocol del Conveni d'Aarhus, de registre d'emissió i transferència de contaminants, Kiev, 2003.