2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Continguts
Tema Subtema
I. INTRODUCCIÓ 1. L'Estat. Concepte i elements de l'Estat. Formes d'Estat i formes de govern.

2. La Constitució. Concepte. Tipus de constitució. Funcions de la Constitució. La Constitució espanyola de 1978.

3. L'Estat social i democràtic de Dret. L'Estat de Dret. Els principis configuradors. L'Estat democràtic. La sobirania popular. L'Estat Social. La constitució econòmica.

4. Drets i deures constitucionals (I). El règim general dels drets i llibertats. Classificació dels drets i deures constitucionals.
II. PRINCIPIS ESTRUCTURALS 5. Drets i deures constitucionals (II). Garanties no jurisdiccionals i jurisdiccionals. La suspensió individual i els estats excepcionals.

6. La integració europea. Institucions i fonts del dret de la Unió Europea.

7. L'Estat autonòmic i l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Principis constitucionals. El sistema de distribució de competències. Les institucions d'autogovern. Les relacions entre Estat i les Comunitats Autònomes.

8.La monarquia parlamentària. La Corona. La contrasignatura.

9. Les Corts Generals. Organització i funcionament. Funcions de les Corts Generals. Relacions entre les Corts i el Govern. La investidura. La moció de censura i la qüestió de confiança. La dissolució de les cambres.

III. ELS ÒRGANS DE L'ESTAT 10. El Govern. Composició i funcions. L'Administració pública: principis constitucionals.

11. El Poder Judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell General del Poder Judicial.

12.El Tribunal Constitucional. Composició, organització i funcionament. Competències.

IV. LES FONTS DEL DRET 13. El sistema de fonts. La Constitució com a font del dret. Les lleis de revisió constitucional. Els tractats internacionals. Les Sentències del Tribunal Constitucional.

14. La Llei. Concepte de llei. La llei orgànica.Normes del Govern amb rang de llei. El decret-llei. El decret legislatiu. El Reglament. Relació del Reglament amb la Llei.