2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A1

TREBALL DE RECERCA relacionat amb un tema del programa de l'assignatura més un video resum a presentar en el moment de l'exposició oral, segons calendari d'intervencions. El seu pes sobre la nota serà del 20%
20%
Proves de desenvolupament
A1
La part teòrica de la primera convocatòria s'avaluarà a través d'un examen escrit i d'unes proves tipus test.
EXAMEN ESCRIT DE DESENVOLUPAMENT. Consistirà en quatre preguntes a desenvolupar cadascuna: dues a escollir entre tres basades en la totalidad de la part teòrica de l’assignatura i les altres dues basades en la part pràctica, consistents en casos simulats, comentaris de text... on s’apliquin els coneixements tècnics amb l'ús o no de diferents normatives. Aquest examen tindrà una ponderació del 25%. Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen, però no de les de l'examen de la segona convocatòria.
PROVES TIPUS TEST. Consistiran en diferents test amb preguntes d'elecció múltiple. amb una periodicitat que podrà ser quinzenal i que versaran sobre els continguts teòrics del programa impartits en les classes anteriors. Aquests test seran avaluables amb una ponderació del 25%.
La puntuació final d'aquestes proves consistirà en la mitjana de la nota obtinguda en els test i la de l'examen aprovat, de tal manera que la summatòria de les dues tindrà un pes del 50% global d'avaluació de l'assignatura. La no superació de l'examen suposarà que l'alumne s'haurà de presentar a la segona convocatòria.
L'avaluació de la segona convocatòria consistirà en un únic examen puntuable fins a 10 punts en el que hi entrarà tota la matèria donada al curs, mitjançant dues preguntes teòriques i dues preguntes pràctiques per a tots els alumnes.
50%
Proves pràctiques
A1
C5
Hi hauran dues proves pràctiques: a) DEBATS sobre temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura (Recull de premsa), es valorarà la intervenció a classe i un treball de resum final, amb un pes en conjunt sobre la nota del 20%. b) EXPOSICIÓ ORAL individualitzada del treball de recerca anterior, amb un pes sobre la nota del 10%.

L'assistència a classe podrà ser valorada, a criteri del professor.
30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En definitiva, l'avaluació continuada que es farà durant el curs consistirà en un total de cinc proves: dos de caràcter teòric (examen i tests) i tres de caràcter pràctic (intervencions en debat i exposicions orals i treball). Els alumnes que per circumstàncies especials i justificades no puguin fer les pràctiques ni assistir a les classes, seguiran un pla de treball i avaluació consistent en la realització de quaderns de desenvolupament no presencials, ressenya bibliogràfica i treball monogràfic, a més de l'examen assenyalat. En tots els casos (alumnes assistents a classe i no assistents que segueixin els quaderns no presencials), les proves no superades s'hauran de recuperar a la segona convocatòria, en el marc d'una prova global de recuperació de tota l'assignatura. També es considerarà suspès l'alumne que no arribi a una qualificació de 2 sobre 10 en qualsevol de les preguntes dels exàmens.


L'avaluació continuada estarà formada pel conjunt de paràmetres que tot seguit s'exposaran:

1.- Proves objectives. Consistiran en un seguit de proves quinzenals tipus test i un examen final escrit a realitzar a final de curs, consistents en quatre preguntes a desenvolupar: dues basades en la part teòrica de l'assignatura a escollir entre tres preguntes i les altres dues basades en la part pràctica(casos simulats, comentaris de text...) on s'apliquin els coneixements tècnics i l'ús o no dinàmic de diferents normatives.La puntuació de l'examen serà sobre 10 punts (els alumnes que sols hagin de contestar les dues preguntes teòriques puntuaran 5 punts cadascuna; els alumnes que hagi de contestar les quatre preguntes puntuaran 2,5 punts cadascuna). La nota de la primera convocatòria serà el resultat d'aplicar els percentatges corresponents de cada prova d'avaluació continuada(presentacions/exposicions, debats, treball i proves de desenvolupament).

2.- Pràctiques presencials alliberatòries de part de la prova objectiva: Els alumnes que assisteixin continuadament a classe i segueixin la dinàmica de les pràctiques, quedaran alliberats de les dues preguntes pràctiques de l'examen final.

3.- Qualificació final. La nota final dels que optin per l'alliberament de la pràctica estarà formada pels següents paràmetres:

  • Teoria: 50%: Nota mitjana dels tests i l'examen escrit aprovat. L'assistència a classe, podrà ser valorada o no a criteri del professor.
  • Pràctica: 30%: S'avaluaran: a) Reculls de premsa: les intervencions orals (10%), treball sobre el resum dels debats (10%); b) Esquemes constitucionals): exposicions i presentacions(10%).
  • Treball: 20%: Treball de recerca més video sobre algun tema relacionat amb el programa de l'assignatura (20%).

4.- Els alumnes que optin per no realitzar les pràctiques de classe seran avaluats mitjançant els següents paràmetres:

a) Nota de l'examen final (5 punts)

b) Tres quaderns d'avaluació no presencials (2 punts)

c) Una ressenya bibliogràfica (1 punt)

d) Un treball monogràfic de recerca (2 punts)

5.- L'examen de la segona convocatòria consistirà per a tothom en quatre preguntes, dues teòriques i dues pràctiques, valorades en 2,5 punts cadascuna.

NOTA: No superaran l'assignatura els alumnes que en l'examen deixin una pregunta en blanc o sigui totalment errònia.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.