2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Fonts d'informació
Bàsica MOLAS BATLLORI, I, Derecho Constitucional, Técnos, Madrid, 2008
APARICIO PÉREZ, M.A, Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 1994
LÓPEZ GUERRA, L, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995
FOSSAS ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.Ll., Lliçons de Dret Constitucional, Proa, Barcelona, 1997
VIVER PI-SUNYER, C., L'ordenament constitucional. Constitucio, Vicens-Vives, Barcelona, 1991
APARICIO PÉREZ, M.A. (Director i Coordinador), Manual de Derecho Constitucional, Atelier, Barcelona, 2012
RIDAO, J., Curs de Dret Públic de Catalunya.Comentari a l'Estatut, Ariel, Barcelona, 2007
BARCELÓ, M./ VINTRÓ, J.(Coords.), Dret Públic de Catalunya, Dykinson, Barcelona, 2011
CARRERAS CASANOVAS, A., https://sites.google.com/site/constiacc/, Google sites Web, 2012

http://www.congreso.es

http://www.senado.es

http://www.parlament.cat

http://www.casareal.es/

http://www.poderjudicial.es

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/1215197884559/DetalleInicioTramites.html 

http://www.tribunalconstitucional.es

http://www.defensordelpueblo.es

http://www.la-moncloa.es

http://www.gencat.cat/generalitat/cat/govern/index.htm

http://www.juntaelectoralcentral.es/portal/page/portal/JuntaElectoralCentral/JuntaElectoralCentral 

http://www.sindic.cat

http://www.cac.cat  

http://europa.eu

.
http://www.boe.es
Complementària

Per la preparació de les pràctiques (debats) dels "Reculls de premsa" s'haurà d'aprofundir fora de classe en els continguts dels temes a debatre, mitjançant la utilització de repertoris de legislació, reculls de jurisprudència, manuals recomanats,  articles de premsa i realitzar treball de resum dels temes debatuts a classe a presentar a final de curs.

Per la preparació de les pràctiques d' "Esquemes constitucionals", s'haurà de treballar a fons els temes impartits a classe, tot desenvolupant cada tema assignat mitjançant els manuals, la legislació i el treball de camp (videos, entrevistes, pemsa...).