2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Continguts
Tema Subtema
Llicó 1. El salari 1. Concepte de salari. Principi d'igualtat retributiva.
2. Tipus de retribució.
3. Estructura salarial:
a) sou base
b) complements salarials
4. Les prestacions extrasalarials.
5. Les gratificacions extraordinàries.
6. Les comissions.
7. La fixació del salari.
8. El pagament del salari: lloc, temps, forma.
9. La protecció del salari.
Lliçó 2.- La modificació del contracte de treball

1. Concepte, fonament, finalitat i tipus.


2. La mobilitat funcional
2.1. Concepte i fonament.
2.2. Classes.
2.3. Límits.
2.4. Efectes.

3. La mobilitat geogràfica.
3.1. Concepte i fonament.
3.2. Classes.
3.3. Trasllats.
3.4. Desplaçaments.
3.5. Mobilitat geogràfica no regulada per l'Estatut dels Treballadors.
3.6. Procediment concursal.

4. La modificació substancial de les condicions de treball.
4.1.Concepte i fonament.
4.2.Classes.
4.3. Règim jurídic.
4.4. Procediment concursal.

5. La transmissió d'empresa.
5.1. Finalitat.
5.2. Objecte.
5.3. Classes.
5.4. Efectes.
Lliçó 3.- La suspensió del contracte de treball.

1. Concepte i fonament.
2. Causes.
3. Efectes.
Lliçó 4.- Les excedències laborals.

1. Excedència forçosa. Concepte i fonament.
1.1.Excedència forçosa per càrrec públic.
1.2. Excedència forçosa per càrrec sindical.

2. Excedència voluntària. Concepte i fonament.
2.1. Requisits.
2.2. Condicions d'exercici.
2.3. Efectes.

3. Excedència per a tenir cura de fills i familiars.
3.1. Concepte i fonament.
3.2. Condicions d'exercici.
3.3. Efectes.

Lliçó 5.- L'extinció del contracte.

1. Concepte i fonament.

2. Classes.

3. Causes.

4. Efectes.
Lliçó 6.- Extinció del contracte per voluntat del treballador.


1. Resolució sense causa i amb preavís: la dimissió.

2. Resolució sense causa i sense preavís: l'abandonament.
2.1. Forma.
2.2 Efectes.

3 Resolució causal.
3.1. Causes.
3.2. Procediment.
3.3. Efectes.
Lliçó 7.- Extinció del contracte per voluntat concurrent. Desaparició i incapacitat de les parts.1. Mutu acord. La quitança.

2. Condició resolutòria.

3. Terme final.

4.- Mort, incapacitat i jubilació del treballador.

5.- Mort, incapacitat i jubilació de l'empresari.

6.- Extinció de la personalitat jurídica empresarial.

Lliçó 8.- L'acomiadament disciplinari.

1. Concepte i característiques.

2. Causes.

3. Procedimient.

4. Efectes.
Lliçó 9.- L'acomiadament col.lectiu. L'acomiadament per força major.

1. L'acomiadament col.lectiu.
1. 1. Concepte i característiques.
1. 2. Classes.
1. 3. Causes.
1. 4. Procediment.
1. 5. Efectes.
1.6. Procediment concursal.

2. L'acomiadament per força major.
2.1. Concepte i característiques.
2.2. Classes.
2.3. Causes.
2.4. Procediment.
2.5. Efectes.
Lliçó 10.- L'acomiadament per causes objectives.
1. Concepte i característiques.

2. Causes.

3. Procediment.

4. Efectes.

5. Procediment concursal.