2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A1
A7
B5
Per tal de superar aquesta activitat obligatòria haurà d'obtenir-se un mínim de 5 punts en el promig dels casos pràctics resolts (realització i debat posterior) 50%
Proves mixtes
A1
A5
Durant el curs es faran a l'aula dos proves teòriques escrites.
La part pràctica podrà superar-se tal com consta a la descripció dels supòsits pràctics, amb el percentatge de qualificació que hi consta
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Durant el curs es duran a terme dos proves teòriques, de forma individual, a classe i per escrit. La part teòrica de l'assignatura es superarà amb l' obtenció de 5 punts en ambdues proves. Els alumnes que no obtinguin els 5 punts s' examinaran de tota la matèria inclosa a les unitats temàtiques.

La part pràctica s'avaluarà fent la mitja dels supòsits pràctics realitzats, caldrà assolir un mínim de 5 punts per superar aquesta part.

En cas d'aprovar només una de les activitats obligatòries (teòriques o pràctiques) l'alumne s' examinarà només de la part no superada en l' examen final.

Els alumnes que tinguin que realitzar les dos parts de l' examen final hauran d'obtenir un mínim de 5 punts en cadascuna de les parts (teoria/pràctica).

Aquells que tinguin que fer una de les parts de l' examen final hauran d'obtenir un mínim de 5 punts. La nota serà la resultant del promig en l'activitat superada en l'avaluació continuada.