2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET DEL TREBALL II
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A5
Per tal de desenvolupar aquesta activitat en avaluació continuada caldrà complir dos requisits: 1) acreditar els coneixements teòrics bàsics per dur a terme la praxis aplicativa d'aquests, a tal fi cal haver superat la primera prova teòrica amb un mínim de 5 punts.
2) una assistència a totes les sessions pràctiques a l'aula.

Per superar la part pràctica haurà d'obtenir-se un mínim de 5 punts en el promig dels casos pràctics resolts (realització i debat posterior).
50%
Proves mixtes
A1
A4
Durant el curs es faran a l'aula dos proves teòriques escrites.
La part pràctica podrà superar-se tal com consta a la descripció dels supòsits pràctics, amb el percentatge de qualificació que hi consta.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

PRIMERA CONVOCATORIA (AC):

a) Part teòrica:

Durant el curs es realitzaran dues proves teòriques, de forma individual, a classe i per escrit. La part teòrica de l'assignatura es superarà amb l' obtenció de 5 punts en ambdues proves. Els alumnes que no obtinguin els 5 punts s' examinaran de tota la matèria inclosa a les unitats temàtiques.

b) Part pràctica:

La qualificació de la part pràctica s'avaluarà fent la mitja de tots els supòsits pràctics realitzats durant l'avaluació continuada. No obstant, caldrà assolir un mínim de 5 punts de mitja, en cadascun del supòsits pràctics, per tal de superar aquesta part. Els supòsits es resoldran en grup. La qualificació final s'obtindrà amb la nota obtinguda per el grup en cadascuna de les pràctiques, que podrà ser millorada, a títol individual, per cada un dels alumnes del grup amb les seves intervencions personals de defensa del cas pràctic.

c) Qualificació final:

La qualificació final de l'assignatura serà el resultat de la mitja obtinguda en la part teòrica i la part pràctica.

En cas d'aprovar només una de les parts obligatòries (teòriques o pràctiques) l'alumne s'haurà d'examinar només de la part no superada en l' examen final per tal de recuperar-la.

2. SEGONA CONVOCATORIA (EXAMEN FINAL):

Els alumnes que no hagin cursat o no hagin superat el sistema d'avaluació continuada (total o parcialment), hauran d'examinar-se obligatòriament a l'examen final per tal de superar l'assignatura.

a) Alumnes que no han cursat avaluació continuada:

En aquest cas, l'alumne s'examinarà de ambdues parts a l' examen final i haurà d'obtenir un mínim de 5 punts en cadascuna d'aquestes (teoria/pràctica) per tal de superar l'assignatura.

b) Alumnes que no han superat l'avaluació continuada:

L'alumne que no hagi superat cap de les parts avaluables en l'avaluació continuada haurà d'examinar-se de ambdues parts a l'examen final i haurà d'obtenir un mínim de 5 punts en cadascuna d'aquestes (teoria/pràctica).

Aquells que, havent seguit el sistema de l'avaluació continua, tinguin pendent només alguna de les parts avaluables (teòrica o pràctica), a l'examen final, s'examinarà parcialment de la part no superada. En aquest cas haurà d'obtenir un mínim de 5 punts per tar de superar-la. La nota final serà la resultant del promig de la part de l'activitat superada en l'avaluació continuada i la nota obtinguda en l'examen final de la part recuperada.

En cas que l'alumne, a l'examen final, no superi la part examinada pendent per recuperar, quedarà suspès de tota l'assignatura, havent-se de presentar amb totes les activitats avaluables novament al curs vinent.

Per a la part pràctica de l' examen, cadascú per desenvolupar l'argumentació jurídica en les respostes podrà portar-se tota la documentació/material que estimi oportú, única i exclusivament en suport paper. L'ús d'aquesta documentació serà personal, no transferible entre alumnes.

Per l' examen de la Convocatòria Oficial (CO), cal mirar dia/hora i lloc al calendari d' exàmens aprovat per la Facultat de Ciències Jurídiques i que consta al Web d'aquesta.

Atès el previst art. 21 NAM Grau en cap de les diferents proves avaluatives podrà accedir-se a l'aula amb rellotge, mòbil, tauleta, ordinador o qualsevol altre tipus de giny.