2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació dels objectius del curs, la metodologia que se seguirà, els horaris, els casos pràctics, el sistema d'avaluació i el contingut de l'examen.
Sessió Magistral S'explica de manera molt clara i nítida els conceptes fonamentals de cadascú dels temes per tal d'assolir els objectius descrits anteriorment.
Resolució de problemes, exercicis Els casos pràctics es resolen en grup per tal de tenir en compte les aportacions de tots els alumnes en la resolució de tots els casos pràctics, que són sempre complements de les explicacions magistrals.

Cada alumne tindrà un cas assignat que haurà d'ésser exposat oralment, per tal d'avaluar la participació activa.
Atenció personalitzada Es dedicarà un temps de la classe de pràctiques a la solució de qualsevol dubte que es pugui plantejar respecte dels conceptes treballats a la Sessió Magistral