2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET ADMINISTRATIU
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2
A5
B7
Es tindrà en compte l'assistència i participació a efectes de pujar nota 0%
Resolució de problemes, exercicis
A5
B7
Es segueix un sistema d'avaluació continuada.

L'avaluació es realitzarà de forma continuada mitjançant l'estudi i resolució de casos, problemes i exercicis que seran lliurats i exposats a classe.
L'avaluació dels treballs lliurats i presentats a classe, representa un 50% de la nota final.
Proves objectives de preguntes curtes
A2
A5
B7
Es realitzarà un examen final al qual es plantejaran preguntes curtes relatives als continguts del curs.

Es valorarà la concreció i la qualitat en la redacció de les respostes.
40% de la nota final
Proves pràctiques
A2
A5
B7
A l'examen final caldrà resoldre un cas pràctic que relatiu als continguts del curs. 10% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació en segona convocatòria implica que:

- Es guarda la nota obtinguda a l'avaluació continuada, representa un 50% de la nota final.

- Es realitzarà un examen final que constarà de:

Primera part: Proves objectives de preguntes curtes. Es valora la seva concreció i la qualitat en la redacció. 40% de la nota
Segona part: Proves pràctiques. Resoldre un cas pràctic que és un complement de les explicacions a classe 10% de la nota