2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
  A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
  A3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
  A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
  A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
  A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
  A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
  A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
  A9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
  A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
  A11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
  A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
  A13 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
  A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva en el campo sociolaboral
  B3 Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa, demostrando capacidad de organización y planificación.
  B5 Trabajar en equipo de forma colaborativa y responsabilidad compartida, demostrando capacidad de organización y planificación.
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito técnico concreto
  B7 Sensibilización en temas medioambientales
  B8 Gestionar proyectos técnicos y/o profesionales complejos.
  B9 Diseñar estrategias y solucionar problemas en materia de igualdad.
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad.