2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics dels sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la Seguretat Social i de l’ocupació
  A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
  A3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
  A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interrelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
  A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
  A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
  A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
  A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
  A9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
  A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
  A11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
  A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
  A13 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
  A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral.
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació.
  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació.
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
  B8 Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos.
  B9 Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.